اسکوپ سرامیک. , اسكوپ سنگ. اسکوپ کاشی پارس---- 09139740143 --- 09139741175

  
شی 9p)ک1> اسکوپnD8DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4>9%8ن | نماین/fa/sD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانسدoalloallپ س سنDA%AF%DBD8%رD86-%A7%iدپ سن>ign: centن 1396
شی 9p)ک1> اسکوپnD8DAF%DB%ر%B1-e4on>
شی 9p)ک1> اسکوپnD8DAF%DB%ر%B1-e4on>9%8ن | نماین/fa/sD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانسدoalloallپ س سنDA%AF%DBD8%را 96<دپ سن>ign: centن 1396
شی 9p)ک1> اسکوپnD8D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1>9%8ن | نماین/fa/sDع%8
<ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین /sitl;">سدoalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
<ن | نماین>ign: centن 1396هF%DA% س-sm-12%=d139id= سumn-idD8%B1%89428B1%D8%A7%D9%86-%D9%8C-%ai س7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%89429%86-%D8%AA%D9%87ی3ر%=8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%89439%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%%D8%A7-sp-simpleportfolioB1%D8%A7%D-simpleportfolioB%D-simpleportfolio-view-i س layout-g %Aery-nospacB%8C%D9%86%D8%A7%D-simpleportfolio-i س %D-simpleportfolio- سumns-4 shuffle"وپ سposi>   2d"وپ سposi>  6%D8%AF%-simpleportfolio-pan><>6<>هر%=psimpleportfolio%DA%A-butterfly-پ %A/--70_600x600,"p1ork/9>oallپ س پ 139ن% | ll70,2la0pt;405nt-famil405n/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio-overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middle%=BE-%DD9%86%D8%AF%-simpleportfolio-btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%=k5>e%opan70,"p1odata-fea%D9rlfamil>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%D=psimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%D=psimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>oallپ س پ 139ن% | ll70> <<<B1%o9نr%139, itl; oaٌB1%DD8, itl; oراer;ی, itl; oنگ ی, itl; %87%oal%DD8, itl; o 138C%,امیکAsitl;,o%o9%87% سنگ دگی اهر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=8%B36%D8%A7%D-simpleportfolio-i shuffle-i fi"> 2d"وپ سposi>  6%D8%AF%-simpleportfolio-pan><>6<>هر%=psimpleportfolio%DA%A-butterfly-mediumpan90_600x600,"p1ork/9>oallپ س پ 139ن% | ll90"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio-overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middle%=BE-%DD9%86%D8%AF%-simpleportfolio-btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%=k5>e%opan90,"p1odata-fea%D9rlfamil>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%D=psimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%D=psimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>o%o9%87% پ 139ن% | ll90>  2d"وپ سposi>  6%D8%AF%-simpleportfolio-pan><>6<>هر%=psimpleportfolio%DA%A-butterfly-bigpan1-25_600x600,"p1ork/9>oallپ س پ 139ن% | ll1/25"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio-overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middle%=BE-%DD9%86%D8%AF%-simpleportfolio-btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%=k5>e%opan1-25,"p1odata-fea%D9rlfamil>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%D=psimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%D=psimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>o%o9%87% پ 139ن% | ll1/25> 2d"وپ سposi>  6%D8%AF%-simpleportfolio-pan><>6<>هر%=psimpleportfolio%DA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>oallپ س 8%70,/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio-overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middle%=BE-%DD9%86%D8%AF%-simpleportfolio-btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%=k5>e%opz-70,"p1odata-fea%D9rlfamil>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%D=psimpleportfolio%i /4-DA%A-z>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%D=psimpleportfolio%i /4-DA%A-z>oallپ نم 8%70> <<<B1%o9نr%139, itl; oaٌB1%DD8, itl; oراer;ی, itl; oنگ ی, itl; %87%oal%DD8, itl; o 138C%,امیکAsitl;,o%o9%87% سنگ دگی اهر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=%ecp <%id=%ecp <-idD8%B1%8943136%D8%A7%D9%8%ecp <%8C%D9%86%D8%AF%DA%row-8C-%ai سC%D9%86%D8%AF%DA%rowC%D9%86%D8%AF%DA% س-sm-12%=d139id= سumn-idD8%B1%8943236%D8%A7%D9%86-%D9%8C-%ai س%86%D9wow zoomI9%86%D9%nim/p2d"وپ سvisibilit9%8visible; %nim/p <-du;">  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%89433B1%D8%A%AA%D9%87%D8%Bid=%AF%Dcarousel136%D8%A7%D9%8carousel%86%D9%Dstimonial-prA%86%D9Dlide%86%D9%D8%Bc1-%er" data-86%D9ride=%AF%DcarouselC%D9%86%D8%AF%DA% arousel-in سC%D9%86%D8%A7%D9%8i acpves%opan>6%D8%A7%D9%8img-%1s8%Bsve%86%D9%vatar%86%D9img-circle"و>6<>هر%سک/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>,/h1>D9%86%D8%AF%%D9%Dstimonial-messه>>D9%8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">teآl9ٳن%D8% |%B1oaٌ< تهر - www.ajorsofalin,ir< pan%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=%ecp <>
D8%B3%D9%86%archve/DA%AF%DA%AF-%D8%BA%D9%87%D9%86%DA>
 • 6%D8%A7cat-list%row9%86er;">1>8%B3%D9%86%88%D/ |<ن -2/%87%er -Atl%8%oal/-o%o9%87% -oا8C%D898%B1%D8%A7 س8%B1ینrBi prAp=url> %87%er %Atl%8%oal/BDallپ نمoا8C%D8%9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr >3h37 <86%DA%A>D8%%7%D89>oal0ی 9p)هران خا<خا<<))l 2a%ooارا"%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2> t87%er %Atl%8%oal/BDallپ نمoا8C%D8%9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr  ی3pan%=/h3%A> <8>oal 2a%ooارا iگی %8%B1%D8نr98%B1%D8%A7 "%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>al0ی 9p)هران خا<خا<<))l 2a%ooارا3pan%=/h3pan%=8>oal 2a%ooارا iBDoا8C%D8"%B3%D9%86%F%D8%B1-%D%agsD%ag/6%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8%D8%گ9-%59% ب%Dv>8%B3%D9%86%DA%A -D88%AF%D8%B1-%D9%B81-o%o9%87% -را-543%B3%Dlنr=fareal 2a%ooارادگی اspan8-%D8%AFfo دiz: 10pt;">(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr> Dv>  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپnD8D19%BE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn>o%l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
 • شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>o%l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D>o%l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D>o%l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396o%l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D>o%l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>o%l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4>o%l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>o%l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1>o%l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ی)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396))l8%-%D8%AE%D8%BنDA%Aع%A%AاD8ن %A%A%D8%%8C%دl;شد.%A%6ط 9گ گ A%A)06E%)F%DBDنDA%iD8%B3ن %iگD%A)0 جذ  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپnD8D19%BE%D8%
  o%م8%D8%A7 styl)کوپ سک ؈ کٱF%DB%8C-%D8%9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr>ign: centن 13968%f;"v>
  8%B1%D8%A7 س8%B1ینr> سo 1%B1%68%D8%AteA7%iگ))l 1%DB%8C%D8%9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr>ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن%D8%A7وriBE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D59%8%AF%D)کو9DA2ma>o%l 2a%ooاراF%DBDstyl)6ign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپndiv>div
  شی 9p)ک1> اسکوپn>o%l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>o%l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D>o%l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D>o%l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396o%l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D>o%l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>o%l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4>o%l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>o%l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1>o%l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ی)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396   2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-پ %A/--70_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll70" width=405pt-fami=405p/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>oallپ س % 13ین%))ll70> <<< 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll90"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--90,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>اp)گی ا% 13ین%))ll90>  2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll1/25"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>اp)گی ا% 13ین%))ll1/25> 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>oallپ س 8%70"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>اal 2a%ooا 8%70> <<<  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%89433B1%D8%A%AA%D9%87%D8%Bid=%AF%Dcarousel1%6%D8%A7%D9%8carousel%86%D9%Dstimonial-prA%86%D9Dlide%86%D9%D8%Bc1-%er" data-86%D9ride=%AF%DcarouselC%D9%86%D8%AF%DA% arousel-in سC%D9%86%D8%A7%D9%8i acpves%opan>6%D8%A7%D9%8img-%1s8%Bsve%86%D9%vatar%86%D9img-circle"و>6<>هر%سک/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/h1>D9%86%D8%AF%%D9%Dstimonial-messه>>D9%8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">tl)))lDB؁%D8% |%B1a؆ | اer سآlDB؁%D8% |%B1a< تهر - www.ajorsofalin,ir< pan%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=%ecp <>
  D8%B3%D9%86%archve/DA%AF%DA%AF-%D8%BA%D9%87%D9%86%DA>
 • 6%D8%A7cat-list%row1%6%er;">1>8%B3%D9%86%88%D/ |<ن -2/اC%l)-را-D%ooاسرا98%B1%D8%A7 س8%B1ینrBi prAp=url> اC%l)ن3h37 <86%DA%A>D8%%7%D89>oal0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا< n/p2> tC%l)نرا %ooاسران9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr  ی3pan%=/h3%A> <8>oal 2a%ooارا iگی %8%B1%D8نr98%B1%D8%A7 "%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>al0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<oal 2a%ooارا iBDoا8C%D8"%B3%D9%86%F%D8%B1-%D%agsD%ag/6%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8%D8%گ9-%59% بA7v>8%B3%D9%86%DA%A -D88%AF%D8%B1-%D9%B81-eal 2a%oo-را-543%B3%Dlنr=fareal 2a%ooارادگی اspan8-%D8%AFfo دiz: 10pt;">(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr> 7v>  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپn88D19%BE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn> %l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
 • شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv> %l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396 %l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4> %l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1> %l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ی)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396ن|8%-%D8%AE%D8%BنDA%Aع%A%AاD8ن %A%A%D8%%8C%دl;شد.%A%6ط 9گ گ A%A)06E%نF%DBDنDA%iD8%B3ن %iگD%A)0 جذ  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپn88D19%BE%D8%
  %م8%D8%A7 styl)کوپ سک ؈ کٱF%DB%8C-%D8%9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr>ign: centن 13968%f;"v>شی 9p)ک1> اسکوپndiv>div
  شی 9p)ک1> اسکوپn> %l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv> %l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396 %l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4> %l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1> %l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ی)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396   2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-پ %A/--70_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%ن|ll70" width=405pt-fami=405p/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>oallپ س % 13ین%ن|ll70> <<< 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%ن|ll90"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--90,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>اp)گی ا% 13ین%ن|ll90>  2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%ن|ll1/25"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>اp)گی ا% 13ین%ن|ll1/25> 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>oallپ س 8%70"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>اal 2a%ooا 8%70> <<<  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%89433B1%D8%A%AA%D9%87%D8%Bid=%AF%Dcarousel1%6%D8%A7%D9%8carousel%86%D9%Dstimonial-prA%86%D9Dlide%86%D9%D8%Bc1-%er" data-86%D9ride=%AF%DcarouselC%D9%86%D8%AF%DA% arousel-in سC%D9%86%D8%A7%D9%8i acpves%opan>6%D8%A7%D9%8img-%1s8%Bsve%86%D9%vatar%86%D9img-circle"و>6<>هر%سک/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/h1>D9%86%D8%AF%%D9%Dstimonial-messه>>D9%8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">tl)))lDB؁%D8% |%B1a؆ | اer سآlDB؁%D8% |%B1a< تهر - www.ajorsofalin,ir< pan%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=%ecp <>
  D8%B3%D9%86%archve/DA%AF%DA%AF-%D8%BA%D9%87%D9%86%DA>
 • 6%D8%A7cat-list%row9%86er;">1>8%B3%D9%86%88%D/ |<ن -2/ن | ا-را-و-oا8C%D898%B1%D8%A7 س8%B1ینrBi prAp=url> ن | ا را؈BDoا8C%D8 9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr >3h37 <86%DA%A>D8%%7%D89>oal0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<))l 2a%ooارا"%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2> tن | ا را؈BDoا8C%D8 9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr ی3pan%=/h3%A> <8>oal 2a%ooارا iگی %8%B1%D8نr98%B1%D8%A7 "%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>al0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<))l 2a%ooارا3pan%=/h3pan%=8><oal 2a%ooارا iBDoا8C%D8"%B3%D9%86%F%D8%B1-%D%agsD%ag/6%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8%D8%گ9-%59% بA7v>8%B3%D9%86%DA%A -D88%AF%D8%B1-%D9%B81-eal 2a%oo-را-543%B3%Dlنr=fareal 2a%ooارادگی اspan8-%D8%AFfo دiz: 10pt;">(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr> 7v>  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپn88D19%BE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn> %l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
 • شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv> %l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396 %l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4> %l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1> %l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ی)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396))l8%-%D8%AE%D8%BنDA%Aع%A%AاD8ن %A%A%D8%%8C%دl;شد.%A%6ط 9گ گ A%A)06E%)F%DBDنDA%iD8%B3ن %iگD%A)0 جذ  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپn88D19%BE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn> %l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv> %l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396 %l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4> %l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1> %l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ی)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396   2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-پ %A/--70_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll70" width=405pt-fami=405p/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>oallپ س % 13ین%))ll70> <<< 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll90"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--90,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>اp)گی ا% 13ین%))ll90>  2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll1/25"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>اp)گی ا% 13ین%))ll1/25> 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>oallپ س 8%70"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>اal 2a%ooا 8%70> <<<  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%89433B1%D8%A%AA%D9%87%D8%Bid=%AF%Dcarousel1%6%D8%A7%D9%8carousel%86%D9%Dstimonial-prA%86%D9Dlide%86%D9%D8%Bc1-%er" data-86%D9ride=%AF%DcarouselC%D9%86%D8%AF%DA% arousel-in سC%D9%86%D8%A7%D9%8i acpves%opan>6%D8%A7%D9%8img-%1s8%Bsve%86%D9%vatar%86%D9img-circle"و>6<>هر%سک/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/h1>D9%86%D8%AF%%D9%Dstimonial-messه>>D9%8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">tl)))lDB؁%D8% |%B1a؆ | اer سآlDB؁%D8% |%B1a< تهر - www.ajorsofalin,ir< pan%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=%ecp <>
  D8%B3%D9%86%archve/DA%AF%DA%AF-%D8%BA%D9%87%D9%86%DA>
 • 6%D8%A7cat-list%row1%6%er;">1>8%B3%D9%86%88%D/ |<ن -2/ڱا٧5%ی-ی ب-p)گی ا-را98%B1%D8%A7 س8%B1ینrBi prAp=url> ڱا٧5%یBis% بسپ سک ؈ را9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr >3h37 <86%DA%A>D8%%7%D89>oal0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<))l 2a%ooارا"%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2> tا٧5%یBis% بسپ سک ؈ را9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr ی3pan%=/h3%A> <8>oal 2a%ooارا iگی %8%B1%D8نr98%B1%D8%A7 "%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>al0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<))l 2a%ooارا3pan%=/h3pan%=8><oal 2a%ooارا iBDoا8C%D8"%B3%D9%86%F%D8%B1-%D%agsD%ag/6%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8%D8%گ9-%59% بA7v>8%B3%D9%86%DA%A -D88%AF%D8%B1-%D9%B81-p)گی ا-را9543%B3%Dlنr=fareal 2a%ooارادگی اspan8-%D8%AFfo دiz: 10pt;">(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr> 7v>  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپn88D19%BE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn> %l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
 • شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv> %l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396 %l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4> %l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1> %l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ی)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396))l8%-%D8%AE%D8%BنDA%Aع%A%AاD8ن %A%A%D8%%8C%دl;شد.%A%6ط 9گ گ A%A)06E%)F%DBDنDA%iD8%B3ن %iگD%A)0 جذ  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپn88D19%BE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn> %l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv> %l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396 %l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4> %l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1> %l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ی)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396   2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-پ %A/--70_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll70" width=405pt-fami=405p/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>oallپ س % 13ین%))ll70> <<< 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll90"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--90,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>اp)گی ا% 13ین%))ll90>  2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll1/25"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>اp)گی ا% 13ین%))ll1/25> 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>oallپ س 8%70"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>اal 2a%ooا 8%70> <<<  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%89433B1%D8%A%AA%D9%87%D8%Bid=%AF%Dcarousel1%6%D8%A7%D9%8carousel%86%D9%Dstimonial-prA%86%D9Dlide%86%D9%D8%Bc1-%er" data-86%D9ride=%AF%DcarouselC%D9%86%D8%AF%DA% arousel-in سC%D9%86%D8%A7%D9%8i acpves%opan>6%D8%A7%D9%8img-%1s8%Bsve%86%D9%vatar%86%D9img-circle"و>6<>هر%سک/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/h1>D9%86%D8%AF%%D9%Dstimonial-messه>>D9%8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">tl)))lDB؁%D8% |%B1a؆ | اer سآlDB؁%D8% |%B1a< تهر - www.ajorsofalin,ir< pan%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=%ecp <>
  D8%B3%D9%86%archve/DA%AF%DA%AF-%D8%BA%D9%87%D9%86%DA>
 • 6%D8%A7cat-list%row9%86er;">1>8%B3%D9%86%88%D/ |<ن -2/8tll)-ما-8tlا-8tl%م-p)گی ا-را98%B1%D8%A7 س8%B1ینrBi prAp=url>%Atll)) %DBitlDBitl%ماp)گی اسرا9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr >3h37 <86%DA%A>D8%%7%D89>oal0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<))l 2a%ooارا"%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2> )tll)) %DBitlDBitl%ماp)گی اسرا9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr ی3pan%=/h3%A> <8>oal 2a%ooارا iگی %8%B1%D8نr98%B1%D8%A7 "%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>al0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<))l 2a%ooارا3pan%=/h3pan%=8><oal 2a%ooارا iBDoا8C%D8"%B3%D9%86%F%D8%B1-%D%agsD%ag/6%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8%D8%گ9-%59% بA7v>8%B3%D9%86%DA%A -D88%AF%D8%B1-%D9%B81-p)گی ا-را9543%B3%Dlنr=fareal 2a%ooارادگی اspan8-%D8%AFfo دiz: 10pt;">(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr> 7v>  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپn88D19%BE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn> %l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
 • شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv> %l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396 %l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4> %l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1> %l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ی)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396))l8%-%D8%AE%D8%BنDA%Aع%A%AاD8ن %A%A%D8%%8C%دl;شد.%A%6ط 9گ گ A%A)06E%)F%DBDنDA%iD8%B3ن %iگD%A)0 جذ  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپn88D19%BE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn> %l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv> %l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396 %l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4> %l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1> %l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ی)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396   2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-پ %A/--70_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll70" width=405pt-fami=405p/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>oallپ س % 13ین%))ll70> <<< 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll90"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--90,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>اp)گی ا% 13ین%))ll90>  2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll1/25"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>اp)گی ا% 13ین%))ll1/25> 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>oallپ س 8%70"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>اal 2a%ooا 8%70> <<<  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%89433B1%D8%A%AA%D9%87%D8%Bid=%AF%Dcarousel1%6%D8%A7%D9%8carousel%86%D9%Dstimonial-prA%86%D9Dlide%86%D9%D8%Bc1-%er" data-86%D9ride=%AF%DcarouselC%D9%86%D8%AF%DA% arousel-in سC%D9%86%D8%A7%D9%8i acpves%opan>6%D8%A7%D9%8img-%1s8%Bsve%86%D9%vatar%86%D9img-circle"و>6<>هر%سک/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/h1>D9%86%D8%AF%%D9%Dstimonial-messه>>D9%8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">tl)))lDB؁%D8% |%B1a؆ | اer سآlDB؁%D8% |%B1a< تهر - www.ajorsofalin,ir< pan%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=%ecp <>
  D8%B3%D9%86%archve/DA%AF%DA%AF-%D8%BA%D9%87%D9%86%DA>
 • 6%D8%A7cat-list%row1%6%er;">1>8%B3%D9%86%88%D/ |<ن -2/ر شو-p)گی ا-% 13ین%-8ی-را98%B1%D8%A7 س8%B1ینrBi prAp=url>Dر شوش تهرا% 13ین%))llسرا9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr >3h37 <86%DA%A>D8%%7%D89>oal0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<))l 2a%ooارا"%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2> ر شوش تهرا% 13ین%))llسرا9%8%B1%D8%A7 س8%B1ینr ی3pan%=/h3%A> <8>oal 2a%ooارا iگی %8%B1%D8نr98%B1%D8%A7 "%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>al0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<))l 2a%ooارا3pan%=/h3pan%=8><oal 2a%ooارا iBDoا8C%D8"%B3%D9%86%F%D8%B1-%D%agsD%ag/6%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8%D8%گ9-%59% بA7v>8%B3%D9%86%DA%A -D88%AF%D8%B1-%D9%B81-p)گی ا-را-543%B3%Dlنr=fareal 2a%ooارادگی اspan8-%D8%AFfo دiz: 10pt;">(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr> 7v>  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپn88D19%BE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn> %l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
 • شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv> %l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59%8%AF%D)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396 %l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4> %l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1> %l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ll)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396))l8%-%D8%AE%D8%BنDA%Aع%A%AاD8ن %A%A%D8%%8C%دl;شد.%A%6ط9گ گ A%A)06E%)F%DBDنDA%iD8%B3ن %iگD%A)0 جذ  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A79ک foزF-%59%BE%D8%f;">8%f;"گ داسک%D8%B3%F%87%D8D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%%D8%A7وپn88D19%BE%D8%
  شی 9p)ک1> اسکوپn> %l 2a%ooاراF%DB ا5%D8%A7%Dسرد در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv>iv9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88%>8%f;"e-sturope-icope-i20div>iv> %l 2a%ooاراF%DBD8%ن پ زss-پ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396 اسکوپnD8%F%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dfa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scoF%87%DزF-%>8%f;بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396 یندگی اسکوپ سن/div>شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/%D8%گ9-%59% بز)08% 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%87%DزF-%>8%f;بزF-%Dپn88o تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;">   ign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4ر 396 %l 2a%ooاراF%DBD;6<)0pپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%Dfa/scont-fami;">
  شی 9p)ک1> اسکوپn88oF%8B1-e4onک ma1/fa/sco تهر%B1-e4ر بزF-%D> %l 2a%ooاراF%DBD;6ڈردپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را |کمaign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4ر بزF-%8%B1%D3%B1-e4> %l 2a%ooاراF%DBD86-%A7%iدپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on>
  شی 9p)ک1> اسکوپn88DAF%DB%ر%B1-e4on> %l 2a%ooاراF%DBD8%را 96<دپ سنگ در شوش تهرانign: centن 1396
  شی 9p)ک1> اسکوپn88D3%B1-ک AF%D8%B3%وپ A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1> %l 2a%ooاراF%DBDع%8
  <ن | نماین در شوش تهران<ن | نماین %sitl;ll)0oalloallپ س سنDA%AF%DBDع%8
  <ن | نماین>ign: centن 1396   2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-پ %A/--70_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll70" width=405pt-fami=405p/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /1-DA%A-butterfly-پ %A>oallپ س % 13ین%))ll70> <<< 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll90"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--90,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /2-DA%A-butterfly-medium>اp)گی ا% 13ین%))ll90>  2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>oallپ س % 13ین%))ll1/25"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /3-DA%A-butterfly-big>اp)گی ا% 13ین%))ll1/25> 2d"وپ سposi>  6%D8%A%D-simpleportfolio8pan>>6<>هر%spsimpleportfolio%DA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>oallپ س 8%70"/h1>D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8overlayC%D9%86%D8%AF%-vertical-middl>>D9%C%D9%86%D8%AF%-simpleportfolio8btns%D8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9%>هر%showcas /z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>Zoom>8%6%D8%Abtn-view%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>View>D8%B3%D9%86%F%D8%B1-%Dspsimpleportfolio%i /4-DA%A-z>اal 2a%ooا 8%70> <<<  <=300ms data-86%D9wow-de,2l=300ms9%a139id=%AF%D8%A7%D8%B1%89433B1%D8%A%AA%D9%87%D8%Bid=%AF%Dcarousel1%6%D8%A7%D9%8carousel%86%D9%Dstimonial-prA%86%D9Dlide%86%D9%D8%Bc1-%er" data-86%D9ride=%AF%DcarouselC%D9%86%D8%AF%DA% arousel-in سC%D9%86%D8%A7%D9%8i acpves%opan>6%D8%A7%D9%8img-%1s8%Bsve%86%D9%vatar%86%D9img-circle"و>6<>هر%سک/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/h1>D9%86%D8%AF%%D9%Dstimonial-messه>>D9%8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">tl)))lDB؁%D8% |%B1aن | اer سآlDB؁%D8% |%B1aن< تهر - www.ajorsofalin,ir< pan%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=هر%=%ecp <>
  D8%B3%D9%86%archve/DA%AF%DA%AF-%D8%BA%D9%87%D9%86%DA>
 • 6%D8%A7cat-list%row9%86er;">1>8%B3%D9%86%88%D/ |<ن -2/ر شو-p)گی ا-را- 8%98%B1%D8%A7 س8%B1ینrBi prAp=url>Dر شوش تهران3h37 <86%DA%A>D8%%7%D89>oal0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<))l 2a%ooارا"%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2> ر شوش تهران <8>oal 2a%ooارا iگی %8%B1%D8نr98%B1%D8%A7 "%B3%D9http:/%Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>al0ی 9p)هران خا<هران<هران<خا<<))l 2a%ooارا3pan%=/h3pan%=8><ن 139س%ژ901>8%%7%D89>oal 2a%ooارا"%B3%D9http:/%www.Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>oal 2a%ooارا>ن %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBD%D9 %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBDع%ی %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB%Dا o)oal % %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB%%ooF%DB% %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB%شو>ن)6%Dا؆ی %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB;شoا؂ی %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB;"> ˆشیی %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBپدF%%D9% %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBح86-%i %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBاˆشیی %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB%8%oo %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBt%styصpF%<%D9 %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBDژD8%A 8% %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBرc9% )% %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB8C%شیBD8tl;%Dll %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBز؈ش 8% %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB">†De†DeBر؂ی %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB <%DB%ٲدF%%D%) %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBDن7%) %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBوپ %نDB %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB6†DeB %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBان7%) %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBشD9%نo† %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBoجشیی %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB">Dا 1oal8tl %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBس80Dll>o< %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBE%Dll>† %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB139%B1ش0 %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBoalگ %DBoر؂ی %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBl/د8%رC%وDB %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBoao<%D9 )BDسoo%D8tl;%l% %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB%ٲدF%%D9<ن | %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBD%شدoopan>>6<>هر%SA%ADang400X400-6,"p1ork/9>" width=299pt-fami=299p/%=pan%=pan%=p%=h58-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBD8%رD8pٯگ۪%گ۱ینB %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DBDماینDoB8tl;%Dll %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB%رD8poal/ll %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB%رD8p%ن 1را† %ن 139س%ژ901oal 2a%ooارا1)BDoا8C%D8pF%DB،%رD8pE%س% oal 2a%ooارا1)%D) oal 2a%ooارا1Dll><% oal 2a%ooارا1Deoal 2a%ooا%1a%DBDwa6% 9گ سo o)سoD4رcوپ زد 90 oal 2a%ooا%D8%A ز؈اد oal 2a%ooا%sitl;ی 9 oa %اسران | امیک isitl; | صاس%lران | امیک /|=pan%=h3%=h3B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">o7%D8%B1%D8%شی 9pمیک | 98ئ%%A/%9p)هرامیک |=pan%=pan%=h3%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">98ئ%%A/%9p)هرامیک isitl; | 8یC%%A/%9p)هران9F%maسo این"a%ooپ س|pF%maسo این"a%ooپ سisitl; | <9F%9 139%شی 9p)گی اسرا | 139%شی 9p)گی اسرا isitl; | 139%شی 9p)گی اسرا |=pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">9سo9p)گی اسرا | eA7%iگ))l 2a%ooارا | D8%))l 2a%ooارا | D8%))l 2a%ooارا isitl; |=pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">%ن 139ق)l 2a%ooارا %ن 139ق)l 2a%ooارا isitl; | %ن 139ق) %اسران | امیک iژoا8C%D8%|=pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">%ع%ی 9p)گی اسرا |Bحو))l 2a%ooارا %ooاسران|Bحو))l 2a%ooارا isitl; |=pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">Dlژ٨سپ سک ؈ را | ن | ا=pan%=br /%=span8-%D8%AFfo دiz: 10pt; fo familla0book Dntiqua, palatino, Derif;">پ سک ؈ را | l><))l 2a%ooارا | ن | ا))l 2a%ooا| ن | ا))l 2a%ooارا |=pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">9) %اسریک i ژoا8C%D8%|ق) %اسریک i ژoا8C%D8%2a% ؂) %اسD8%AAی i ژoا8C%D8%eA7حرا |=pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">9smoalریک i ژoا8C%D8%|9/tyl>9/صاس%lریک i ژoا8C%D8%|BDفاس href=/fa/i ژoا8C%D8%|BD87%D8% 9A7%i2امیکA ژoا8C%D8%|=pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">9ر شوشمیکA ژoا8C%D8%| <9<9D9% ) یک i ژoا8C%D8%| یک soش)oا8C%D8%| یک 4رclc)oا8C%D8%| یک i ژoا8C%D8%|=pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">9یک %ی 9oا8C%D8%| یک oا8C%D8%شAپoاl90 oیک oا8C%D8%شپ%l% ؂یک oا8C%D8%بoB =pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">9یک oا8C%D8%ج87%D8% ؂یک oا8C%D8%خاl90 oیک oا8C%D8%دl>%اسoB oیک oا8C%D8%oا؇1)%D) =pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">9یک oا8C%D8%<>خا n/p2>9یک oا8C%D8%2a% ؂یک oا8C%D8%۳ٲ n/p2>9یک %شی 9oا8C%D8%| یک % ژoا8C%D8%| یک % ژoا8C%D8%آAپoاl90 =pan%=a%=pan%=h1%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;"> n/p2>9یک ، ژoا8C%D8%|%B1aن| یک % ژoا8C%D8%تsoشٲ| یک % ژoا8C%D8%تماین| یک % ژoا8C%D8%ج87%D8% ؂یک % ژoا8C%D8%خ؈،ق)l%)؂ ؂یک % ژoا8C%D8%F%DBک)0ینرc ؂یک % ژoا8C%D8%F%%اسoB oیک % ژoا8C%D8%oا؇1)%D) oیک % ژoا8C%D8%سi%D8BD%گr h n/p2>9یک ، ژoا8C%D8%isitl; | یک ، ژoا8C%D8%isitl;ی 9٧خایک ، ژoا8C%D8%iڱی7%D8%B ایک ، ژoا8C%D8%t8%6< ایک ، ژoا8C%D8%t8% =pan%=h4%=h4B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">یک ، ژoا8C%D8%t8% ۪%%D2p یک ، ژoا8C%D8%t8% iڰی†F%ی i ڵعll>8%%7%D89>tlt8%1D8%AA%"%B3%D9http:/%www.Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>tlt8%1D8%AA%=a%=br /%=pan%=h1%=/blockquop2>ی3p%=h1B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">oal 2a%ooارا"%B3%D9http:/%www.Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>oal 2a%ooارا>oal 2a%ooاD8%AAی"%B3%D9http:/%www.Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>oal 2a%ooاD8%AAی>oal 2a%ooاژoا8C%D8"%B3%D9http:/%www.Dنr href=/f/pre%=a"> n/p2>oal 2a%ooاژoا8C%D8=a%=pan%=pan%=h1%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">ی3p%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">8%%7%D89>tlرc<)oal 2a%ooارا i al 2a%ooاD8%AAی i al 2a%ooاژoا8C%D8"%B3%D9tel:8%B1%D8%A7 pre%=a"> n/p2>8%B1975=pan%1577=a%=pan%=pan%=p%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">8%%7%D89>tlرc<)oal 2a%ooارا i al 2a%ooاD8%AAی i al 2a%ooاژoا8C%D8"%B3%D9tel:8%B1%D8نr re%=a"> n/p2>8%B1975=pan%1522=a%=pan%=pan%=p%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">ی3p%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">ی3p%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;"><8%%7%D89>oal 2a%ooاiڱ%اclc)ی 70"%B3%D9http:/%www.Dنr href=/f/ptarget=_blank re%="a"> n/p2 noope سno3%Derrer"%opan>6%D8%Afavth9img-circle%%7%D89>oal 2a%ooاiڱ%اclc)70"%>6http:/%DA%ADang.ir<>هر%showcase/--70,"p1ork/9>oal 2a%ooاiڱ%اclc)70"%width=280pt-fami=280p/%=a%=h2%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">oal 2a%ooاiڱ%اclc)ی 70=pan%=br /%=pan%=h2%=hr /%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">ی3p%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;"><8%%7%D89>oal 2a%ooاiڱ%اclc)ی 90"%B3%D9http:/%www.Dنr href=/f/ptarget=_blank re%="a"> n/p2 noope سno3%Derrer"%opan>6%D8%Afavth9img-circle%%7%D89>oal 2a%ooاiڱ%اclc)90"%>6http:/%DA%ADang.ir<>هر%showcase/--90,"p1ork/9>oal 2a%ooاiڱ%اclc)90"%width=280pt-fami=280p/%=a%=h2%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">oal 2a%ooاiڱ%اclc)ی 90=pan%=br /%=pan%=h2%=hr /%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">ی3p%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;"><8%%7%D89>oal 2a%ooاiڱ%اclc)ی 1.25"%B3%D9http:/%www.Dنr href=/f/ptarget=_blank re%="a"> n/p2 noope سno3%Derrer"%opan>6%D8%Afavth9img-circle%%7%D89>oal 2a%ooاiڱ%اclc)1.25"%>6http:/%DA%ADang.ir<>هر%showcase/--1-25,"p1ork/9>oal 2a%ooاiڱ%اclc)1.25"%width=280pt-fami=280p/%=a%=h2%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">oal 2a%ooاiڱ%اclc)ی 1.25=pan%=br /%=pan%=h2%=hr /%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">ی3p%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;"><8%%7%D89>oal 2a%ooاٲ n/p2 noope سno3%Derrer"%opan>6%D8%Afavth9img-circle%%7%D89>oal 2a%ooاٲ6http:/%DA%ADang.ir<>هر%showcase/z-70,"p1ork/9>oal 2a%ooاٲoal 2a%ooاٲی3p%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;"><8%%7%D89>oal 2a%ooاٲ n/p2 noope سno3%Derrer"%opan>6%D8%Afavth9img-circle%%7%D89>oal 2a%ooاٲ6http:/%DA%ADang.ir<>هر%showcase/z-90,"p1ork/9>oal 2a%ooاٲoal 2a%ooاٲی3p%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;"><8%%7%D89>oal 2a%ooاD8%AAی i ژoا8C%D8%70"%B3%D9http:/%www.Dنr href=/f/ptarget=_blank re%="a"> n/p2 noope سno3%Derrer"%opan>6%D8%Afavth9img-circle%%7%D89>oal 2a%ooاD8%AAی i ژoا8C%D8%70"%>6http:/%DA%ADang.ir<>هر%showcase/ceramic-70,"p1ork/9>oal 2a%ooاD8%AAی i ژoا8C%D8%70"%width=280pt-fami=280p/%=a%=h2%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">oal 2a%ooاD8%AAی i ژoا8C%D8%70=pan%=br /%=pan%=h2%=hr /%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;"><8%%7%D89>oal 2a%ooاD8%AAی i ژoا8C%D8%90"%B3%D9http:/%www.Dنr href=/f/ptarget=_blank re%="a"> n/p2 noope سno3%Derrer"%opan>6%D8%Afavth9img-circle%%7%D89>oal 2a%ooاD8%AAی i ژoا8C%D8%90"%>6http:/%DA%ADang.ir<>هر%showcase/ceramic-90,"p1ork/9>oal 2a%ooاD8%AAی i ژoا8C%D8%90"%width=280pt-fami=280p/%=a%=h2%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">oal 2a%ooاD8%AAی i ژoا8C%D8%90=pan%=br /%=pan%=h2%=hr /%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">ی3p%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">ی3p%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;"><8%%7%D89>D8%Aش %تلDeD8%Aش %تلDeی3p%=h28-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;"><8%%7%D89>D8%Aش %تلDe n/p2> opan>>6http:/%esfehنsofal.irg/b3.pn1ork/9Ban س1%width=100%pt-fami=96p/%=a%=h2%=p8-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">ی3p%=/div>=p7ی3p%=hr /%=h4B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">eA7ح%شی 9=/fa/i ژoا8C%D8%|BDD8%)=/fa/i ژoا8C%D8%|BDD8%)isitl;ی 9=/fa/i ژoا8C%D8%|=pan%=h4%=h4B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">%ن 1 9=/fa/i ژoا8C%D8%|B%ن 139ق=/fa/i ژoا8C%D8%|B%ن 139D4رc)ک i ژoا8C%D8%|=pan%=h4%=h4B-%D8%AF%D8%B1-%D9%Bc1-%er;">%66م< %شی 9=/fa/i ژoا8C%D8%|Bم< %شی isitl;ی 9=/fa/i ژoا8C%D8%98%B/و%خاl90 tli 9=/fa/i ژoا8C%D8%|=span%=h5%مsitl;ی 9%ooاer;ی 9=/fa/i ژoا8C%D8%|iitl;ی 9اخاsitl;ی 9=/fa/i ژoا8C%D8%خD8%|iitl;ی 9=/fa/i ژoا8C%D8%9اخا%itl;ی†Fl>)ک i ژoا8C%D8%| cاس%ooج%7%D89>oal ك%ooاه=/fa/iگ۱س"%>6<>هر%sA%ADang-ir-slider-3,"p1ork/9>oal ك%ooاه=/fa/iگ۱س"%width=832pt-fami=208p/%=p%=h5>6%D8%AMsoNormal dir=RTL><8%%7%D89>oal 2a%ooاه=/fa/i ژoا8C%D8"%B3%D9/fa/compon1-%/tags/tag/69-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7>oal 2a%ooاه=/fa=strong>oal 2a%ooاه=/fa/iگ۱س(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr=pan%)o=/fa/iitl;=strong> %; س%oa%Dات%B1-%D9%ن…Bس80B%ش‌Dسvted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ivc%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>i%ٲ%D8tivc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr>i%ص; al 2a%ooا٨oس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB)l 2a%ooاه=/fa/F%DB07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ماین%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%90†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%90†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%90†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%9a%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%9a%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%9a%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%ر%cنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=ul% E%;ی„B%cنا8%ن ژ=/fa/؈ٲ iitl;=h3%=D9%86%D8%Asppb-addon-cont1-%%oE%cl D8%C%D89%نٲ oDeنٲ cنا8%ن ژ=/fa/بعa/؈ٲ ن a/ت%%DB%ش)sشد./ت%0 i De…ن %i2اaمBDذ<)D8%Aفش)<)ٌژٷ/ir href=/fa/iB"قٌڹ %%هنٲ وپ c F%BDl%ن ژ=/fa/؈ٲ 9انٯr hreنو cنا8%ن ژ=/fa/باitl 1 %tl;%B%ش)sشد.=trong>=/div>=/div>=D9%8id=sppb-addon-1489389425>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%8id=sppb-addon-1489389426>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%86%D8%Asppb-row%ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ivc%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>i%ٲ%D8tivc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr>i%ص; al 2a%ooا٨oس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%sty)6)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%sty)607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ماین%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%ر%cنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86>ivl 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=d9%8id=section-id-148938942786%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938942886%D8%A"sppb-addon-contai س"%=D9%8id=sppb-addon-148938943086%D8%Aclearfix% ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%ADang","sA%ADton1","saنr hre","sA%Akashi","sA%Anama","sA%A-mohkamkar","sA%A-Dang","sA%A-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-Dang-us1","new-sA%A","sA%Ae-production","sA%Ae-of-rock","sA%Ae-grنite","ston1-sA%Ae-ali-akbari","ston1-sA%Ae-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%Ae-ston1","detail-sA%Ae-of-rock","summer-sA%Ae","sA%Ae-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","sling-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%AD","sA%Ae-crab","sA%Ae-out","sA%Ae-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%Ae-ston1","sell-sA%Ae-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%Ae-ston1","buy-sA%Ae-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%Ae-at-the-project-site","sA%Ae-ceramics-and-til1D","sA%Ae-devoted-ston1s","ston1-sA%Ae-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%Ae-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%A-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>>6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-small/--70_600x600,"p1ork/9>oal 2a%ooاiڱ%اclc)ی 70"%width=405pt-fami=405p/% =D9%><8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/1-sA%A-butterfly-small>)l 2a%ooاiڱ%اclc)ی 70oal 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)l 2a%ooا٧)؆ون,ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAی,)l 2a%ooاه=/fa/i D8%AAی iitl;,)l 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f,ieA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,)l 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,)l 2a%ooاه=/fa/iitl;,)l 2a%ooاه=/fa/De<<…۳80/i80ر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,)=/fa/iitl;/F%;ی„,)lcاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,)=/fa/D8%AADی†و,)l 2a%ooاه=/fa/صi8۳ٹ%B1-%D9%,)l 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(337px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%ADang","saنr hre","sA%Akashi","sA%Anama","sA%A-mohkamkar","eskopdehghan-com","ston1-sA%Ae-ali-akbari","ston1-sA%Ae-farmer","detail-sA%Ae-of-rock","metal-sA%%AD"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>>6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>oal 2a%ooاiڱ%اclc)ی 90"/% =D9%><8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--90,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/2-sA%A-butterfly-medium>)) 2a%ooاiڱ%اclc)ی 90oal 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)=/faal 2a%oo,)) 2a%ooاD8%AAی,)l 2a%ooاه=/fa/% D8%AAی iitl;,)l 2a%ooاiگ۱س,)eskopdehghanf=/f,il 2a%ooاه=/fa/علش D8%ری,)l 2a%ooاه=/fa/%ه =/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(674px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["sA%Anama","how-sA%A-Dang-us1","sA%Ae-grنite","sA%Ae-trvertin1"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>>6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>oal 2a%ooاiڱ%اclc)ی 1/25"/% =D9%><8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/3-sA%A-butterfly-big>)) 2a%ooاiڱ%اclc)ی 1/25oal 2a%ooاه=/fa/% D8%AAی iitl;,)eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,)l 2a%ooاه=/fa/De=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(1011px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%ADang","sA%ADton1","saنr hre","sA%Akashi","sA%Anama","sA%A-mohkamkar","sA%A-Dang","sA%A-Dton1","eskopdehghan-com","how-sA%A-Dang-us1","new-sA%A","sA%Ae-production","sA%Ae-of-rock","sA%Ae-grنite","ston1-sA%Ae-ali-akbari","ston1-sA%Ae-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%Ae-ston1","detail-sA%Ae-of-rock","summer-sA%Ae","sA%Ae-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","sling-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%AD","sA%Ae-crab","sA%Ae-out","sA%Ae-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%Ae-ston1","sell-sA%Ae-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%Ae-ston1","buy-sA%Ae-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%Ae-at-the-project-site","sA%Ae-ceramics-and-til1D","sA%Ae-devoted-ston1s","ston1-sA%Ae-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%Ae-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%A-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>>6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>oal 2a%ooا 8% 70"/% =D9%><8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/4-sA%A-z>)l 2a%ooا 8% 70oal 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)al 2a%ooا٧)؆ون,ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAی,)l 2a%ooاه=/fa/i D8%AAی iitl;,)l 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f,ieA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,)l 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,)l 2a%ooاه=/fa/iitl;,)l 2a%ooاه=/fa/De<<…۳80/i80ر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,)=/fa/iitl;/F%;ی„,)lcاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,)=/fa/D8%AADی†و,)l 2a%ooاه=/fa/صi8۳ٹ%B1-%D9%,)l 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=section id=section-id-148938943186%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938943286%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow zoomIn sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: zoomIn;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148938943386%D8%Aclearfix%6%D8%A"sppb-img-r1sponsive sppb-avatar sppb-img-circle"8->6<>هر%B1%6/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/% De=/div>=D9%86%D8%Asppb-%Dstimonial-cli1-%%آl0/ه=a%Dpl%B1l=trong> - www.ajorsofalin,ir=pan>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/section>
  =D9%86%D8%A%agspopular>=ul%
 • <8%B3%D9/fa/archive/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%ی3a%3li> 3li> 3li>
 • 6%D8%A"cat-list-row186%earfix" itemprop=itemListElem1-% itemsA%Ae itemtype=https://sAhema.org/ListItem>=h38itemprop=nam> <8%B3%D9/fa/news/l%س-2/)6 )6<8%%7%D89>oaloشی 9p) 2a%ooاه=/fa 9p) ك%ooاه=/fa/9p) ك%ooاك%01ه=/fa/iitl; 9p) 2a%ooا٨†Fی 9=/fa 9p) 2a%ooا٬87%D8% 9=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa D8%AADی 9p) 2a%ooاٲ01ه=/fa/9p) 2a%ooاه=/fa 9p) 2a%ooاه=/fa 9%ooاسران9p) 2a%ooاه=/fa 9F%DBiitl; 9p) 2a%ooاه=/fa 9Fه <<<)l 2a%ooاه=/fa"%B3%D9http://sنr href=/f/Brel=a"> nte>)6=/a%3li> oal 2a%ooاه=/fa iگ۱سi8%B1%D8نr-8%B1%D8%A7 "%B3%D9http://sنr href=/f/Brel=a"> nte>aloشی 9p) 2a%ooاه=/fa 9p) ك%ooاه=/fa/9p) ك%ooاك%01ه=/fa/iitl; 9p) 2a%ooا٨†Fی 9=/fa 9p) 2a%ooا٬87%D8% 9=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa D8%AADی 9p) 2a%ooاٲ01ه=/fa/9p) 2a%ooاه=/fa 9p) 2a%ooاه=/fa 9%ooاسران9p) 2a%ooاه=/fa 9F%DBiitl; 9p) 2a%ooاه=/fa 9Fه <<<)l 2a%ooاه=/fa3pan>=/a%3pan>=/u>6%D8%AMsoNormal8dir=RTL>oal 2a%ooاه=/fa i ژoا8C%D8"%B3%D9/fa/compon1-%/%ags/%ag/69-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%oal 2a%ooاه=/fa=trong>oal 2a%ooاه=/fa/iگ۱س(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr)o=/fa iitl;=trong> ی8)l%oa%Dl%%B1-%D9%ه=/fa i ژoا8C%D8[۱]B">… ی8و8C%‌9و9< )6eAه‌9ی 9p) l%%B1-%D9%وٲ 9iٳ/%ڱقD4رcوپ زد 90< a%)=/h5>=D9%86%D8%Asppb-row%=d9%8id=column-id-148938942386%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow fadeInRfami sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> م%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> ی„8tivc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr> ص; al 2a%ooا٨س% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%6)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ماین%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%ر%cنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=ul% 01l;ی„B%نا8%ن ژ=/fa/l iitl;=h3%=D9%86%D8%Asppb-addon-cont1-%%o8%ون ڴ8/D89%نl 9زرDF%7%i%9)%%شی 9p) فا8%ق)l ژ=/fa/iitl;%%شی 9%ooاسرانو ی8)De)l نا8%ن ژ=/fa/بعa/l ن a/سa%Dp8C%)l;شد./سر0/i Dl 1t شد%D <ول %9 s نقl;ض s ن9س<ط 9139139a/آ1tl%ق)F%DB%=/fa/iB">…ن %i%a1t جذ<)D8%A C%)<)ٌژٷ%r href=/fa/iB"قٌڹٲ1ٲ1ق)l ڹوپ ل F% شد%=/fa/l 9انٯr hreنو نا8%ن ژ=/fa/با )tl 1ٲ1tl;%p8C%)l;شد .

  =/div>=/div>=/div>=D9%8id=sppb-addon-1489389425>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%8id=sppb-addon-1489389426>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%86%D8%Asppb-row%=d9%8id=column-id-148938942386%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow fadeInRfami sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> م%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> ی„8tivc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr> ص; al 2a%ooا٨س% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%6)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ماین%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%ر%cنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=d9%8id=section-id-148938942786%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938942886%D8%A"sppb-addon-contai س"%=D9%8id=sppb-addon-148938943086%D8%Aclearfix% ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","sA%pston1","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","sA%p-sنr","sA%p-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-sنr-us1","new-sA%A","sA%pe-production","sA%pe-of-rock","sA%pe-grنite","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%pe-ston1","detail-sA%pe-of-rock","summer-sA%Ae","sA%pe-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","slir-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%ps","sA%pe-crab","sA%pe-out","sA%pe-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%pe-ston1","sell-sA%pe-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%pe-ston1","buy-sA%pe-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%pe-at-the-project-site","sA%pe-ceramics-and-til1s","sA%pe-devoted-ston1s","ston1-sA%pe-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%pe-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%p-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-small/--70_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)70" width=405Bt-fami=405B/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/1-sA%A-butterfly-small>)l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)70oal 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)l 2a%ooا٧) و1, ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAC%,al 2a%ooاه=/fa/i D8%AAC% %itl;,al 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f, eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,al 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,al 2a%ooاه=/fa/iitl;,al 2a%ooاه=/fa/De)D8%رC%,al 2a%ooاه=/fa/%ه <<,)l 2a%ooاD4رcوپ زد 90,)ولشوvl 2a%ooاه=/fa,/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa, ر شوvl 2a%ooاه=/fa,B">…ی8DBi8ٸر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,ه=/fa/iitl;/F%;ی„,acاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,ه=/fa/D8%AADیc,al 2a%ooاه=/fa/llشی)%B1-%D9%,al 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(337px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","eskopdehghan-com","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","detail-sA%pe-of-rock","metal-sA%%ps"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)90"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--90,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/2-sA%A-butterfly-medium>p) 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)90oal 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)=/faal 2a%oo,p) 2a%ooاD8%AAC%,al 2a%ooاه=/fa/% D8%AAC% %itl;,al 2a%ooاiگ۱س,)eskopdehghanf=/f, al 2a%ooاه=/fa/علl>)D8%رC%,al 2a%ooاه=/fa/%ه =/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(674px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["sA%pnama","how-sA%A-sنr-us1","sA%pe-grنite","sA%pe-trvertin1"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)1/25"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/3-sA%A-butterfly-big>p) 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)1/25oal 2a%ooاه=/fa/% D8%AAC% %itl;,eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,)l 2a%ooاه=/fa/De=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(1011px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","sA%pston1","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","sA%A-sنr","sA%A-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-sنr-us1","new-sA%A","sA%pe-production","sA%pe-of-rock","sA%pe-grنite","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%pe-ston1","detail-sA%pe-of-rock","summer-sA%Ae","sA%pe-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","slir-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%ps","sA%pe-crab","sA%pe-out","sA%pe-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%pe-ston1","sell-sA%pe-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%pe-ston1","buy-sA%pe-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%pe-at-the-project-site","sA%Ae-ceramics-and-til1s","sA%pe-devoted-ston1s","ston1-sA%pe-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%pe-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%p-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا 8%)70"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/4-sA%A-z>al 2a%ooا 8%)70oal 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)al 2a%ooا٧) و1, ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAC%,al 2a%ooاه=/fa/i D8%AAC% %itl;,al 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f, eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,al 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,al 2a%ooاه=/fa/iitl;,al 2a%ooاه=/fa/De)D8%رC%,al 2a%ooاه=/fa/%ه <<,)l 2a%ooاD4رcوپ زد 90,)ولشوvl 2a%ooاه=/fa,/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa, ر شوvl 2a%ooاه=/fa,B">…ی8DBi8ٸر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,ه=/fa/iitl;/F%;ی„,acاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,ه=/fa/D8%AADیc,al 2a%ooاه=/fa/llشی)%B1-%D9%,al 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=section id=section-id-148938943186%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938943286%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow zoomIn sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: zoomIn;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148938943386%D8%Aclearfix%6%D8%A"sppb-img-r1sponsive sppb-avatar sppb-img-circle"8->6<>هر%B1%6/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/% Dl 1)lDBه=a%Dpl%B1apl D8l> ی=/div>=D9%86%D8%Asppb-%Dstimonial-cli1-%%آlDBه=a%Dpl%B1a - www.ajorsofalin,ir=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/section>
  =D9%86%D8%A%agspopular>=ul%

 • <8%B3%D9/fa/archive/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%ی3a%3li> 3li> 3li>
 • 6%D8%A"cat-list-row086%earfix" itemprop=itemListElem1-% itemsA%Ae itemtype=https://sAhema.org/ListItem>=h38itemprop=nam> <8%B3%D9/fa/news/l%س-2/%ن 139-acاس-p) 2a%oo-ه=/fa-و-هoا8C%D8-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8itemprop=url>/%ن 139vcاس)l 2a%ooاه=/fa %B%oا8C%D8 |i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr <8%%7%D89>lرشی 9p) 2a%ooاه=/fa 9p) ك%ooاه=/fa/9p) ك%ooاك%01ه=/fa/iitl; 9p) 2a%ooا٨†Fی 9=/fa 9p) 2a%ooا٬87%D8% 9=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa D8%AADی 9p) 2a%ooاٲ01ه=/fa/9p) 2a%ooاه=/fa 9p) 2a%ooاه=/fa 9%ooاسران9p) 2a%ooاه=/fa 9F%DBiitl; 9p) 2a%ooاه=/fa 9Fه <<<)l 2a%ooاه=/fa"%B3%D9http://sنr href=/f/Brel=a"> nte>%ن 139vcاس)l 2a%ooاه=/fa i %oا8C%D8 |i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr ی3pan>=/a%3li> l 2a%ooاه=/fa iگ۱سi8%B1%D8نr-8%B1%D8%A7 "%B3%D9http://sنr href=/f/Brel=a"> nte>lرشی 9p) 2a%ooاه=/fa 9p) ك%ooاه=/fa/9p) ك%ooاك%01ه=/fa/iitl; 9p) 2a%ooا٨†Fی 9=/fa 9p) 2a%ooا٬87%D8% 9=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa D8%AADی 9p) 2a%ooاٲ01ه=/fa/9p) 2a%ooاه=/fa 9p) 2a%ooاه=/fa 9%ooاسران9p) 2a%ooاه=/fa 9F%DBiitl; 9p) 2a%ooاه=/fa 9Fه <<<)l 2a%ooاه=/fa3pan>=/a%3pan>=/u>

  =h5>6%D8%AMsoNormal8dir=RTL>l 2a%ooاه=/fa iB%oا8C%D8"%B3%D9/fa/compon1-%/%ags/%ag/69-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%ol 2a%ooاه=/faol 2a%ooاه=/fa/iگ۱س(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr)o=/fa iitl; C%8)l%oa%Dl%%B1-%D9%ه=/fa iB%oا8C%D8[۱]B">… C%8و8C%‌9و9< 6eAه‌9ی 9p) l%%B1-%D9%l 9iٳ iڱقD4رcوپ زد 90< a%)=/h5>=D9%86%D8%Asppb-row%=d9%8id=column-id-148938942386%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow fadeInRfami sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> م%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>/%ی„tivc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr>/%ص; al 2a%ooا٨س% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%6)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ماین%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%ر%cنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=ul% 01l;ی„B%نا8%ن ژ=/fa/l iitl;o8%ون ڴ8/D89%نl 9زرDF%7%i%9)%%شی 9p) فا8%ق)l ژ=/fa/iitl;%%شی 9%ooاسرانو C%8)De)l نا8%ن ژ=/fa/بعa/l ن a/سa%Dp8C%)l;شد./سر0/i Dl 1t شد%D <ول 9 139 s نقl;ض s ن9س<ط 9139139a/آ1tl%ق)F%DB%=/fa/iB">…ن %i%a1t جذ<)D8%A C%)<)ٌژٷ%r href=/fa/iB"قٌڹٲ1ٲ1ق)l ڹوپ ل 9F% شد%=/fa/l 9انٯr hreنو نا8%ن ژ=/fa/با tl 1ٲ1tl;%p8C%)l;شد .

  =/div>=/div>=/div>=D9%8id=sppb-addon-1489389425>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%8id=sppb-addon-1489389426>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%86%D8%Asppb-row%=d9%8id=column-id-148938942386%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow fadeInRfami sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> م%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>/%ی„tivc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr>/%ص; al 2a%ooا٨س% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%6)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ماین%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%ر%cنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=d9%8id=section-id-148938942786%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938942886%D8%A"sppb-addon-contai س"%=D9%8id=sppb-addon-148938943086%D8%Aclearfix% ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","sA%pston1","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","sA%p-sنr","sA%p-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-sنr-us1","new-sA%A","sA%pe-production","sA%pe-of-rock","sA%pe-grنite","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%pe-ston1","detail-sA%pe-of-rock","summer-sA%Ae","sA%pe-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","slir-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%ps","sA%pe-crab","sA%pe-out","sA%pe-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%pe-ston1","sell-sA%pe-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%pe-ston1","buy-sA%pe-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%pe-at-the-project-site","sA%pe-ceramics-and-til1s","sA%pe-devoted-ston1s","ston1-sA%pe-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%pe-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%p-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-small/--70_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)70" width=405Bt-fami=405B/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/1-sA%A-butterfly-small>)l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)70ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)l 2a%ooا٧) ون,ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/i D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f, eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,l 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,l 2a%ooاه=/fa/iitl;,l 2a%ooاه=/fa/De)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/%ه <<,)l 2a%ooاD4رcوپ زد 90,)ولشوvl 2a%ooاه=/fa,/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa, ر شوvl 2a%ooاه=/fa,B">…%8DBi8ٸر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,ه=/fa/iitl;/F%;ی„,cاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,ه=/fa/D8%AADیc,l 2a%ooاه=/fa/lشی)%B1-%D9%,l 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(337px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","eskopdehghan-com","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","detail-sA%pe-of-rock","metal-sA%%ps"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)90"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--90,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/2-sA%A-butterfly-medium>p) 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)90ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)=/fal 2a%oo,p) 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/% D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)eskopdehghanf=/f, l 2a%ooاه=/fa/علl>)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/%ه =/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(674px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["sA%pnama","how-sA%A-sنr-us1","sA%pe-grنite","sA%pe-trvertin1"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)1/25"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/3-sA%A-butterfly-big>p) 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)1/25ol 2a%ooاه=/fa/% D8%AAC% %itl;,eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,)l 2a%ooاه=/fa/De=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(1011px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","sA%pston1","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","sA%A-sنr","sA%A-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-sنr-us1","new-sA%A","sA%pe-production","sA%pe-of-rock","sA%pe-grنite","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%pe-ston1","detail-sA%pe-of-rock","summer-sA%Ae","sA%pe-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","slir-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%ps","sA%pe-crab","sA%pe-out","sA%pe-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%pe-ston1","sell-sA%pe-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%pe-ston1","buy-sA%pe-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%pe-at-the-project-site","sA%Ae-ceramics-and-til1s","sA%pe-devoted-ston1s","ston1-sA%pe-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%pe-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%p-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا 8%)70"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/4-sA%A-z>l 2a%ooا 8%)70ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)l 2a%ooا٧) ون,ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/i D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f, eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,l 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,l 2a%ooاه=/fa/iitl;,l 2a%ooاه=/fa/De)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/%ه <<,)l 2a%ooاD4رcوپ زد 90,)ولشوvl 2a%ooاه=/fa,/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa, ر شوvl 2a%ooاه=/fa,B">…%8DBi8ٸر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,ه=/fa/iitl;/F%;ی„,cاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,ه=/fa/D8%AADیc,l 2a%ooاه=/fa/lشی)%B1-%D9%,l 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=section id=section-id-148938943186%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938943286%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow zoomIn sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: zoomIn;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148938943386%D8%Aclearfix%6%D8%A"sppb-img-r1sponsive sppb-avatar sppb-img-circle"8->6<>هر%B1%6/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/% Dl 1)lDBه=a%Dpl%B1pl D8l> ی=/div>=D9%86%D8%Asppb-%Dstimonial-cli1-%%آlDBه=a%Dpl%B1 - www.ajorsofalin,ir=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/section>
  =D9%86%D8%A%agspopular>=ul%

 • <8%B3%D9/fa/archive/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%ی3a%3li> 3li> 3li>
 • 6%D8%A"cat-list-row186%earfix" itemprop=itemListElem1-% itemsA%Ae itemtype=https://sAhema.org/ListItem>=h38itemprop=nam> <8%B3%D9/fa/news/l%س-2/%ن 139-p) 2a%oo-ه=/fa-itl2a%-D8%AAD-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8itemprop=url>/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa/iگ۱س |i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr <8%%7%D89>lرشی 9p) 2a%ooاه=/fa 9p) ك%ooاه=/fa/9p) ك%ooاك%01ه=/fa/iitl; 9p) 2a%ooا٨†Fی 9=/fa 9p) 2a%ooا٬87%D8% 9=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa D8%AADی 9p) 2a%ooاٲ01ه=/fa/9p) 2a%ooاه=/fa 9p) 2a%ooاه=/fa 9%ooاسران9p) 2a%ooاه=/fa 9F%DBiitl; 9p) 2a%ooاه=/fa 9Fه <<<)l 2a%ooاه=/fa"%B3%D9http://sنr href=/f/Brel=a"> nte>iن 139vl 2a%ooاه=/fa/iگ۱س |i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr  ی3pan>=/a%3li> l 2a%ooاه=/fa/iگ۱س 8%B1%D8نr-8%B1%D8%A7 "%B3%D9http://sنr href=/f/Brel=a"> nte>lرشی 9p) 2a%ooاه=/fa 9p) ك%ooاه=/fa/9p) ك%ooاك%01ه=/fa/iitl; 9p) 2a%ooا٨†Fی 9=/fa 9p) 2a%ooا٬87%D8% 9=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa D8%AADی 9p) 2a%ooاٲ01ه=/fa/9p) 2a%ooاه=/fa 9p) 2a%ooاه=/fa 9%ooاسران9p) 2a%ooاه=/fa 9F%DBiitl; 9p) 2a%ooاه=/fa 9Fه <<<)l 2a%ooاه=/fa3pan>=/a%3pan>=/u>

  =h5>6%D8%AMsoNormal8dir=RTL>l 2a%ooاه=/fa/iB%oا8C%D8"%B3%D9/fa/compon1-%/%ags/%ag/69-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%ol 2a%ooاه=/faol 2a%ooاه=/fa/iگ۱س(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr)o=/fa/iitl; C%8)l%oa%Dl%%B1-%D9%ه=/fa iB%oا8C%D8[۱]B">… C%8و8C%‌9و9< 6eAه‌9ی 9p) l%%B1-%D9%l 9iٳ/ ڱقD4رcوپ زد 90< a%)=/h5>=D9%86%D8%Asppb-row%=d9%8id=column-id-148938942386%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow fadeInRfami sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> م%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>/%ی„tivc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr>/%ص; al 2a%ooا٨س% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%6)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ماین%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%ر%cنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=ul% 01l;ی„B%نا8%ن ژ=/fa/l iitl;o8%ون ڴ8/D89%نl 9زرDF%7%i%9)%%شی 9p) فا8%ق)l ژ=/fa/iitl;%%شی 9%ooاسرانو C%8)De)l نا8%ن ژ=/fa/بعa/l ن a/سa%Dp8C%)l;شد./سر0/i Dl 1t شد%D <ول ٱ%9 s نقl;ض s ن9س<ط 9139139a/آ1tl%ق)F%DB%=/fa/iB">…ن %i%a1t جذ<)D8%A C%)<)ٌژٷ%r href=/fa/iB"قٌڹٲ1ٲ1ق)l ڹوپ ل ٬F% شد%=/fa/l 9انٯr hreنو نا8%ن ژ=/fa/با tl 1ٲ1tl;%p8C%)l;شد .

  =/div>=/div>=/div>=D9%8id=sppb-addon-1489389425>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%8id=sppb-addon-1489389426>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%86%D8%Asppb-row%=d9%8id=column-id-148938942386%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow fadeInRfami sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> م%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>/%ی„tivc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr>/%ص; al 2a%ooا٨س% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%6)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%D9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ماین%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه )l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ه 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%رa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%cنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%ر%cنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%عAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=d9%8id=section-id-148938942786%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938942886%D8%A"sppb-addon-contai س"%=D9%8id=sppb-addon-148938943086%D8%Aclearfix% ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","sA%pston1","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","sA%p-sنr","sA%p-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-sنr-us1","new-sA%A","sA%pe-production","sA%pe-of-rock","sA%pe-grنite","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%pe-ston1","detail-sA%pe-of-rock","summer-sA%Ae","sA%pe-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","slir-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%ps","sA%pe-crab","sA%pe-out","sA%pe-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%pe-ston1","sell-sA%pe-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%pe-ston1","buy-sA%pe-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%pe-at-the-project-site","sA%pe-ceramics-and-til1s","sA%pe-devoted-ston1s","ston1-sA%pe-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%pe-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%p-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-small/--70_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)70" width=405Bt-fami=405B/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/1-sA%A-butterfly-small>)l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)70ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)l 2a%ooا٧) و1, ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/i D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f,/eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,l 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,l 2a%ooاه=/fa/iitl;,l 2a%ooاه=/fa/De)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/%ه <<,)l 2a%ooاD4رcوپ زد 90,)ولشوvl 2a%ooاه=/fa,/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa, ر شوvl 2a%ooاه=/fa,B">…%8DBi8ٸر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,ه=/fa/iitl;/F%;ی„,cاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,ه=/fa/D8%AADیc,l 2a%ooاه=/fa/lشی)%B1-%D9%,l 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(337px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","eskopdehghan-com","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","detail-sA%pe-of-rock","metal-sA%%ps"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)90"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--90,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/2-sA%A-butterfly-medium>p) 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)90ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)=/fal 2a%oo,p) 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/% D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)eskopdehghanf=/f,/l 2a%ooاه=/fa/علl>)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/%ه =/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(674px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["sA%pnama","how-sA%A-sنr-us1","sA%pe-grنite","sA%pe-trvertin1"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)1/25"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/3-sA%A-butterfly-big>p) 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)1/25ol 2a%ooاه=/fa/% D8%AAC% %itl;,eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,)l 2a%ooاه=/fa/De=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(1011px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","sA%pston1","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","sA%A-sنr","sA%A-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-sنr-us1","new-sA%A","sA%pe-production","sA%pe-of-rock","sA%pe-grنite","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%pe-ston1","detail-sA%pe-of-rock","summer-sA%Ae","sA%pe-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","slir-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%ps","sA%pe-crab","sA%pe-out","sA%pe-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%pe-ston1","sell-sA%pe-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%pe-ston1","buy-sA%pe-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%pe-at-the-project-site","sA%Ae-ceramics-and-til1s","sA%pe-devoted-ston1s","ston1-sA%pe-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%pe-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%p-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا 8%)70"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/4-sA%A-z>l 2a%ooا 8%)70ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)l 2a%ooا٧) و1, ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/i D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f,/eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,l 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,l 2a%ooاه=/fa/iitl;,l 2a%ooاه=/fa/De)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/%ه <<,)l 2a%ooاD4رcوپ زد 90,)ولشوvl 2a%ooاه=/fa,/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa, ر شوvl 2a%ooاه=/fa,B">…%8DBi8ٸر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,ه=/fa/iitl;/F%;ی„,cاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,ه=/fa/D8%AADیc,l 2a%ooاه=/fa/lشی)%B1-%D9%,l 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=section id=section-id-148938943186%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938943286%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow zoomIn sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: zoomIn;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148938943386%D8%Aclearfix%6%D8%A"sppb-img-r1sponsive sppb-avatar sppb-img-circle"8->6<>هر%B1%6/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/% Dl 1)lDBه=a%Dpl%B1pl D8l> ی=/div>=D9%86%D8%Asppb-%Dstimonial-cli1-%%آlDBه=a%Dpl%B1 - www.ajorsofalin,ir=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/section>
  =D9%86%D8%A%agspopular>=ul%

 • <8%B3%D9/fa/archive/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%ی3a%3li> 3li> 3li>
 • 6%D8%A"cat-list-row086%earfix" itemprop=itemListElem1-% itemsA%Ae itemtype=https://sAhema.org/ListItem>=h38itemprop=nam> <8%B3%D9/fa/news/l%س-2/علل-lDl><ش-ه=/fa-%%ooاسرا-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8itemprop=url>/علل ٱl><شه=/fa%ooاسران|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr <8%%7%D89>lرشی 9p) 2a%ooاه=/fa 9p) ك%ooاه=/fa/9p) ك%ooاك%01ه=/fa/iitl; 9p) 2a%ooا٨†Fی 9=/fa 9p) 2a%ooا٬87%D8% 9=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa D8%AADی 9p) 2a%ooاٲ01ه=/fa/9p) 2a%ooاه=/fa 9p) 2a%ooاه=/fa 9%ooاسران9p) 2a%ooاه=/fa 9F%DBiitl; 9p) 2a%ooاه=/fa 9Fه <<<)l 2a%ooاه=/fa"%B3%D9http://sنr href=/f/Brel=a"> nte>علل ٱl><شه=/fa%ooاسران|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr   ی3pan>=/a%3li> l 2a%ooاه=/fa iگ۱سi8%B1%D8نr-8%B1%D8%A7 "%B3%D9http://sنr href=/f/Brel=a"> nte>lرشی 9p) 2a%ooاه=/fa 9p) ك%ooاه=/fa/9p) ك%ooاك%01ه=/fa/iitl; 9p) 2a%ooا٨†Fی 9=/fa 9p) 2a%ooا٬87%D8% 9=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa 9p) 2a%ooاF%DB%=/fa D8%AADی 9p) 2a%ooاٲ01ه=/fa/9p) 2a%ooاه=/fa 9p) 2a%ooاه=/fa 9%ooاسران9p) 2a%ooاه=/fa 9F%DBiitl; 9p) 2a%ooاه=/fa 9Fه <<<)l 2a%ooاه=/fa3pan>=/a%3pan>=/u>

  =h5>6%D8%AMsoNormal8dir=RTL>l 2a%ooاه=/fa iB%oا8C%D8"%B3%D9/fa/compon1-%/%ags/%ag/69-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%ol 2a%ooاه=/faol 2a%ooاه=/fa/iگ۱س(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr)o=/fa iitl; C%8)l%oa%Dl%%B1-%D9%ه=/fa iB%oا8C%D8[۱]B">… C%8و8C%‌9و9< 6eAه‌9ی 9p) l%%B1-%D9%l 9iٳ/ ڱقD4رcوپ زد 90< a%)<شs نا8%ن ژoا8C%D8/iB%=/fa %itl; %8C%‌9و9.3pan>=/h5>=D9%86%D8%Asppb-row%=d9%8id=column-id-148938942386%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow fadeInRfami sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> م%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> ی„…9pc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr> ص; al 2a%ooا٨س% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%6)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%ر8%607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBده )l 2a%ooاه=/fa/F%DBتماینده 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBده )l 2a%ooاه=/fa/F%DBده 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBcنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBcنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رcنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBسعAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DBسعAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=ul% 01l;ی„B%نا8%ن ژ=/fa/l iitl;o8%ون ڴ8/D89%نl ٨زرDF%7%iد9)%%شی 9p) فا8%ق)l ژ=/fa/iitl;%%شی 9%ooاسرانو C%8)De)l نا8%ن ژ=/fa/بعa/l ن a/سa%Dp8C%)l;شد./سر0/i Dl 1t شددD <ول ٱ%%Ds نقl;ضs ن9س<ط 9139139a/آ1tl%ق)F%DBس=/fa/iB">…ن %iعa1t جذ<)D8%A C%)<)ٌژٷ%r href=/fa/iB"قٌڹٲ1ٲ1ق)l ڹوپ ل ٬F% شدؘ=/fa/l 9انٯr hreنو نا8%ن ژ=/fa/با tl 1ٲ1tl;%p8C%)l;شد .

  =/div>=/div>=/div>=D9%8id=sppb-addon-1489389425>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%8id=sppb-addon-1489389426>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%86%D8%Asppb-row%=d9%8id=column-id-148938942386%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow fadeInRfami sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> م%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> ی„…9pc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr> ص; al 2a%ooا٨س% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBصر8%6)l 2a%ooاه=/fa/F%DBصر8%607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBده )l 2a%ooاه=/fa/F%DBتماینده 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBده )l 2a%ooاه=/fa/F%DBده 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBcنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBcنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رcنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBسعAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DBسعAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=d9%8id=section-id-148938942786%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938942886%D8%A"sppb-addon-contai س"%=D9%8id=sppb-addon-148938943086%D8%Aclearfix% ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","sA%pston1","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","sA%p-sنr","sA%p-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-sنr-us1","new-sA%A","sA%pe-production","sA%pe-of-rock","sA%pe-grنite","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%pe-ston1","detail-sA%pe-of-rock","summer-sA%Ae","sA%pe-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","slir-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%ps","sA%pe-crab","sA%pe-out","sA%pe-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%pe-ston1","sell-sA%pe-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%pe-ston1","buy-sA%pe-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%pe-at-the-project-site","sA%pe-ceramics-and-til1s","sA%pe-devoted-ston1s","ston1-sA%pe-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%pe-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%p-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-small/--70_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)70" width=405Bt-fami=405B/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/1-sA%A-butterfly-small>)l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)70ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)l 2a%ooا٧) و1, ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/i D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f, eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,l 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,l 2a%ooاه=/fa/iitl;,l 2a%ooاه=/fa/De)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/ده <<,)l 2a%ooاD4رcوپ زد 90,)ولشوvl 2a%ooاه=/fa,/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa, ر شوvl 2a%ooاه=/fa,B">…%8DBi8ٸر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,ه=/fa/iitl;/F%;ی„,cاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,ه=/fa/D8%AADیc,l 2a%ooاه=/fa/lشی)%B1-%D9%,l 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(337px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","eskopdehghan-com","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","detail-sA%pe-of-rock","metal-sA%%ps"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)90"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--90,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/2-sA%A-butterfly-medium>p) 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)90ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)=/fal 2a%oo,p) 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/% D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)eskopdehghanf=/f, l 2a%ooاه=/fa/علl>)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/ده =/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(674px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["sA%pnama","how-sA%A-sنr-us1","sA%pe-grنite","sA%pe-trvertin1"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)1/25"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/3-sA%A-butterfly-big>p) 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)1/25ol 2a%ooاه=/fa/% D8%AAC% %itl;,eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,)l 2a%ooاه=/fa/De=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(1011px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","sA%pston1","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","sA%A-sنr","sA%A-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-sنr-us1","new-sA%A","sA%pe-production","sA%pe-of-rock","sA%pe-grنite","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%pe-ston1","detail-sA%pe-of-rock","summer-sA%Ae","sA%pe-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","slir-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%ps","sA%pe-crab","sA%pe-out","sA%pe-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%pe-ston1","sell-sA%pe-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%pe-ston1","buy-sA%pe-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%pe-at-the-project-site","sA%Ae-ceramics-and-til1s","sA%pe-devoted-ston1s","ston1-sA%pe-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%pe-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%p-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا 8%)70"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/4-sA%A-z>l 2a%ooا 8%)70ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)l 2a%ooا٧) و1, ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/i D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f, eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,l 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,l 2a%ooاه=/fa/iitl;,l 2a%ooاه=/fa/De)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/ده <<,)l 2a%ooاD4رcوپ زد 90,)ولشوvl 2a%ooاه=/fa,/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa, ر شوvl 2a%ooاه=/fa,B">…%8DBi8ٸر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,ه=/fa/iitl;/F%;ی„,cاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,ه=/fa/D8%AADیc,l 2a%ooاه=/fa/lشی)%B1-%D9%,l 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=section id=section-id-148938943186%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938943286%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow zoomIn sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: zoomIn;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148938943386%D8%Aclearfix%6%D8%A"sppb-img-r1sponsive sppb-avatar sppb-img-circle"8->6<>هر%B1%6/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/% Dl 1)lDBه=a%Dpl%B1pl D8l> ی=/div>=D9%86%D8%Asppb-%Dstimonial-cli1-%%آlDBه=a%Dpl%B1 - www.ajorsofalin,ir=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/section>
  =D9%86%D8%A%agspopular>=ul%

 • <8%B3%D9/fa/archive/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%ی3a%3li> 3li> 3li>
 • 6%D8%A"cat-list-row186%earfix" itemprop=itemListElem1-% itemsA%Ae itemtype=https://sAhema.org/ListItem>=h38itemprop=nam> <8%B3%D9/fa/news/l%س-2//fa7%DFی-itl2a%-D8%01-ه=/fa-iitl;-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8itemprop=url> /fa7%DFی/itl2a%D8%01ه=/fa/iitl; |i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr <8%%7%D89>lرشی 9p) 2a%ooاه=/fa 9p) ك%ooاه=/fa/9p) ك%ooاك%01ه=/fa/iitl; 9p) 2a%ooا٨†Fی 9=/fa 9p) 2a%ooا٬87%D8% 9=/fa 9p) 2a%ooاF%DBس=/fa 9p) 2a%ooاF%DBس=/fa D8%AADی 9p) 2a%ooاٲ01ه=/fa/9p) 2a%ooاه=/fa 9p) 2a%ooاه=/fa 9%ooاسران9p) 2a%ooاه=/fa 9F%DBiitl; 9p) 2a%ooاه=/fa 9Fه <<<)l 2a%ooاه=/fa"%B3%D9http://sنr href=/f/Brel=a"> nte>Dfa7%DFی/itl2a%D8%01ه=/fa/iitl; |i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr ی3pan>=/a%3li> l 2a%ooاه=/fa iگ۱سi8%B1%D8نr-8%B1%D8%A7 "%B3%D9http://sنr href=/f/Brel=a"> nte>lرشی 9p) 2a%ooاه=/fa 9p) ك%ooاه=/fa/9p) ك%ooاك%01ه=/fa/iitl; 9p) 2a%ooا٨†Fی 9=/fa 9p) 2a%ooا٬87%D8% 9=/fa 9p) 2a%ooاF%DBس=/fa 9p) 2a%ooاF%DBس=/fa D8%AADی 9p) 2a%ooاٲ01ه=/fa/9p) 2a%ooاه=/fa 9p) 2a%ooاه=/fa 9%ooاسران9p) 2a%ooاه=/fa 9F%DBiitl; 9p) 2a%ooاه=/fa 9Fه <<<)l 2a%ooاه=/fa3pan>=/a%3pan>=/u>

  =h5>6%D8%AMsoNormal8dir=RTL>l 2a%ooاه=/fa iBسoا8C%D8"%B3%D9/fa/compon1-%/%ags/%ag/69-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%ol 2a%ooاه=/faol 2a%ooاه=/fa/iگ۱س(8%B1%D8%A7 ),(8%B1%D8نr)o=/fa iitl; C%8)l%oa%Dl%%B1-%D9%ه=/fa iBسoا8C%D8[۱]B">… C%8و8C%‌9و9=/h5>=D9%86%D8%Asppb-row%=d9%8id=column-id-148938942386%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow fadeInRfami sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> م%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> ی„…9pc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr> ص; al 2a%ooا٨س% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBصر8%6)l 2a%ooاه=/fa/F%DBصر8%607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBده )l 2a%ooاه=/fa/F%DBتماینده 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBده )l 2a%ooاه=/fa/F%DBده 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBcنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBcنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رcنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBسعAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DBسعAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=ul% 01l;ی„B%نا8%ن ژ=/fa/l iitl;oa7%B،8/D89%نl 9زرDF%7%iد9)%%شی 9p) فا8%ق)l ژ=/fa/iitl;%%شی 9%ooاسرانو C%8)De)l نا8%ن ژ=/fa/بعa/l ن a/سa%Dp8C%)l;شد./سر0/i Dl 1t شددD <7% 9 139 s نقl;ض s ن9س<ط 9139139a/آ1tl%ق)F%DBس=/fa/iB">…ن %iعa1t جذ<)D8%A C%)<)ٌژٷ%r href=/fa/iB"قٌڹٲ1ٲ1ق)l ڹوپ % 9F% شدؘ=/fa/l 9انٯr hreنو نا8%ن ژ=/fa/با tl 1ٲ1tl;%p8C%)l;شد .

  =/div>=/div>=/div>=D9%8id=sppb-addon-1489389425>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%8id=sppb-addon-1489389426>6%D8%Aclearfix%ی3div>=D9%86%D8%Asppb-row%=d9%8id=column-id-148938942386%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow fadeInRfami sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: fadeInRfami;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148939026161086%D8%Aclearfix%<8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/296-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> م%%D9 4ر8%ن al 2a%ooا٨oBس% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/295-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr> ی„…9pc%%D9ی 9س2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/294-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr8%B1%D8نr> ص; al 2a%ooا٨س% 9=/fa/| 8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/293-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr>ieA7%iگ)%ص; al 2a%ooاهoا8C%D8%|i8%B1%D8%A7 -8%B1%D8نr07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/292-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBصر8%6)l 2a%ooاه=/fa/F%DBصر8%607B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/291-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB%7%D8%ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/290-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBD9%ن ؾ زs)تماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/289-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBده )l 2a%ooاه=/fa/F%DBتماینده 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/288-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBده )l 2a%ooاه=/fa/F%DBده 07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/287-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBدر0†F ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/286-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DBدرa%)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/285-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%D،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8pD8%س%o/ن ڪماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/284-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBcنA7%i)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DBcنA7%i)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رcنA7%i)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/283-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین| ر شوvl 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین| %itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%DB،%رD8p96<)ماین07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=D9%><8%B3%D9/fa/sA%Ae-sturdy-ston1-work/90-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/282-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86> l 2a%ooاه=/fa/F%DBسعAٯ)l 2a%ooاه=/fa/F%DBسعAٯ07B%ن 13901ن B1%6=small>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=d9%8id=section-id-148938942786%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938942886%D8%A"sppb-addon-contai س"%=D9%8id=sppb-addon-148938943086%D8%Aclearfix% ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","sA%pston1","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","sA%p-sنr","sA%p-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-sنr-us1","new-sA%A","sA%pe-production","sA%pe-of-rock","sA%pe-grنite","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%pe-ston1","detail-sA%pe-of-rock","summer-sA%Ae","sA%pe-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","slir-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%ps","sA%pe-crab","sA%pe-out","sA%pe-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%pe-ston1","sell-sA%pe-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%pe-ston1","buy-sA%pe-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%pe-at-the-project-site","sA%pe-ceramics-and-til1s","sA%pe-devoted-ston1s","ston1-sA%pe-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%pe-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%p-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-small/--70_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)70" width=405Bt-fami=405B/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/1-sA%A-butterfly-small>)l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)70ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)l 2a%ooا٧) ون,ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/i D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f, eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,l 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,l 2a%ooاه=/fa/iitl;,l 2a%ooاه=/fa/De)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/ده <<,)l 2a%ooاD4رcوپ زد 90,)ولشوvl 2a%ooاه=/fa,/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa, ر شوvl 2a%ooاه=/fa,B">…%8DBi8ٸر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,ه=/fa/iitl;/F%;ی„,cاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,ه=/fa/D8%AADیc,l 2a%ooاه=/fa/lشی)%B1-%D9%,l 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(337px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","eskopdehghan-com","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","detail-sA%pe-of-rock","metal-sA%%ps"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-medium/--90_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)90"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--90,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/2-sA%A-butterfly-medium>p) 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)90ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)=/fal 2a%oo,p) 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/% D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)eskopdehghanf=/f, l 2a%ooاه=/fa/علl>)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/ده =/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(674px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["sA%pnama","how-sA%A-sنr-us1","sA%pe-grنite","sA%pe-trvertin1"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-butterfly-big/--1-25_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)1/25"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/--1-25,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/3-sA%A-butterfly-big>p) 2a%ooا%ڱ%ینق)l>)1/25ol 2a%ooاه=/fa/% D8%AAC% %itl;,eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,)l 2a%ooاه=/fa/De=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=D9%86%D8%A"sp-simpleportfolio-item shuffle-item fi"> ed"8-%D8%AFpositio9%Babsolute; top: 0px; left: 0px; visibilitla0visible; opacitl: 1; trنsform%Btrنslate3d(1011px, 0px, 0px))sAale3d(1, 1, 1); trنsitio9%Btrنsform 250ms ease-out 0s, opacitl 250ms ease-out 0s;" data-groups=["","sA%psنr","sA%pston1","saنr hre","sA%pkashi","sA%pnama","sA%p-mohkamkar","sA%A-sنr","sA%A-ston1","eskopdehghan-com","how-sA%A-sنr-us1","new-sA%A","sA%pe-production","sA%pe-of-rock","sA%pe-grنite","ston1-sA%pe-ali-akbari","ston1-sA%pe-farmer","new-sA%Ae","types-of-sA%pe-ston1","detail-sA%pe-of-rock","summer-sA%Ae","sA%pe-trvertin1","what-is-the-sA%Ae","slir-shot","ceramic-til1","what-is-the-sA%Ae-ston1s","metal-sA%%ps","sA%pe-crab","sA%pe-out","sA%pe-butterfly","galvنized-sA%Ae","sA%Ae-ston1-production","buy-sA%pe-ston1","sell-sA%pe-ston1","D8%ista دupervisor","the-sA%Ae-of-rock","rock-dtayl","D-variety-of-connection-methods-sA%Ae","rock-carino","sA%Ae-metal-industry-ston1","sA%Ae-ston1s-and-what-is-practical","pictur1s-for-sA%pe-ston1","buy-sA%pe-rock-to-rock","send-sA%Ae-ston1s-at-work","buy-sA%pe-at-the-project-site","sA%Ae-ceramics-and-til1s","sA%pe-devoted-ston1s","ston1-sA%pe-n-famborhoods","ceramic-sA%Ae-of-yazd","sA%pe-marbl1","how-to-sA%Ae-out","videos-sA%Ae-ston1","3%Dractory-brick-facad1","Dntique-facad1","combin1d-view","ston1-facad1","c%D8%ical-facad1","roman-facad1","ston1-facad1-2","sA%%p-solid-ston1-work"]%6%D8%Asp-simpleportfolio-pan>->6<>هر%spsimpleportfolio/sA%A-z/z-70_600x600,"p1ork/9>l 2a%ooا 8%)70"/% <8%6%D8%Abtn-zoom%B3%D9/>هر%showcase/z-70,"p1odata-featherlfami=>ه>ZoomView=h386%D8%Asp-simpleportfolio-%7%D8><8%B3%D9/fa/compon1-%/spsimpleportfolio/item/4-sA%A-z>l 2a%ooا 8%)70ol 2a%ooاه=/fa,)l 2a%اه=/fa,)l 2a%ooا٧) ون,ه=/fa/l 2a%oo,)l 2a%ooاD8%AAC%,l 2a%ooاه=/fa/i D8%AAC% %itl;,l 2a%ooاiگ۱س,)l 2a%اه=/fa,)sA%Aston1, eskopdehghanf=/f, eA7%iگ)l 2a%ooاه=/fa,l 2a%ooا٬87%D8%,)ولشوvl 2a%oo,l 2a%ooاه=/fa/iitl;,l 2a%ooاه=/fa/De)D8%رC%,l 2a%ooاه=/fa/ده <<,)l 2a%ooاD4رcوپ زد 90,)ولشوvl 2a%ooاه=/fa,/%ن 139vl 2a%ooاه=/fa, ر شوvl 2a%ooاه=/fa,B">…%8DBi8ٸر,)l ك%ooاه=/fa/iitl;,ه=/fa/iitl;/F%;ی„,cاس) 139%شی 9p)%oa%Dpl 2a%oo,ه=/fa/D8%AADیc,l 2a%ooاه=/fa/lشی)%B1-%D9%,l 2a%ooاه=/fa/Dll><=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=section id=section-id-148938943186%D8%A"sppb-section "%=d9%8id=column-id-148938943286%D8%A"sppb-addon-contai س sppb-wow zoomIn sppb-an>ted"8-%D8%AFvisibilitla0visible; an>tion-duratio9%B300ms; an>tion-delay%B300ms; an>tion-nam: zoomIn;" data-sppb-wow-duratio9=300ms data-sppb-wow-delay=300ms%=D9%8id=sppb-addon-148938943386%D8%Aclearfix%6%D8%A"sppb-img-r1sponsive sppb-avatar sppb-img-circle"8->6<>هر%B1%6/01/14/ajorsofalin,"p1ork/9>"/% Dl 1)lDBه=a%Dpl%B1pl D8l>%ی=/div>=D9%86%D8%Asppb-%Dstimonial-cli1-%%آlDBه=a%Dpl%B1 - www.ajorsofalin,ir=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/div>=/section>
  =D9%86%D8%A%agspopular>=ul%

 • <8%B3%D9/fa/archive/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%ی3a%3li> 3li> 3li> =D9%86%D8%Apaginatio9%/lفl%6pl10

  =D9%86%D8%Aart-pagس%)B3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=80"/6%D8%A"hasTooltip "%قلl>3a%a B3%D9/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa/6%D8%A"">13a%a B3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=20"/6%D8%A"">23a%a B3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=40"/6%D8%A"">33a%a B3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=60"/6%D8%A"">43a%a B3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=80"/6%D8%A"">56=span>=a B3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=120"/6%D8%A"">73a%a B3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=140"/6%D8%A"">83a%a B3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=160"/6%D8%A"">93a%a B3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=180"/6%D8%A"">10)B3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=120"/6%D8%A"hasTooltip "%بعal>3a%a %7%D8=پ8یpB3%D9"/fa/compon1-%/%ags/%ag/cاس-p) 2a%oo-ه=/fa?start=180"/6%D8%A"hasTooltip "%پ8ی=3div>=3div>=3div>=3articD8><3div>=3div>=3div>=3div>=foo%er 6%D8%Aart-foo%er%ol 2a%oo=/a> | a B3%D9http://www.sA%Asang,ir target=_self %7%D8=>l 2a%ooا=/fa/itl2a%pD8%AAD"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">ol 2a%ooا=/fa/itl2a%pD8%AAD=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrop,ir target=_self %7%D8=>l 2a%ooا%ڱ%ینق)l>"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">ol 2a%ooا%ڱ%ینق)l>=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir target=_self %7%D8=>l 2a%ooاهoا8C%D8"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">ol 2a%ooاهoا8C%D8=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,com target=_self %7%D8=>l 2a%ooاه=/fa"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">ol 2a%ooاه=/fa=/a> | a B3%D9http://www.shrpmohkamkar,ir target=_self %7%D8=>l 2a%ooاD8%AAC%"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">ol 2a%ooاD8%AAC%=/a> | a B3%D9https://www.sA%Asang,ir target=_self %7%D8=>l 2a%ooا=/fa/F%DBماین"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">ol 2a%ooا=/fa/F%DBماین=/a> | a B3%D9https://www.sA%Apars,ir target=_self %7%D8=>cاسp) 2a%ooاه=/fa"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">ocاسp) 2a%ooاه=/fa=/a> | a B3%D9http://www.sA%Aseramic,ir target=_self %7%D8=>D8%AAD%رFp) 2a%ooاF%DBساخمین"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">D8%AAD%رFp) 2a%ooاF%DBساخمین=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir target=_self %7%D8=>66=/a> | a B3%D9http://www.ston1shrp,ir target=_self %7%D8=>F%تD4رc)l 2a%ooاٲpoا8C%D8"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">oF%تD4رc)l 2a%ooاٲpoا8C%D8=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjCq83zxtXZAhUHPRQKHTrJBDAQFghWMAc&url9https://sA%Asang,ir/&usg=AOvVaw0yWb6jxJrs7_gD60Ugv4eZ" target=_self %7%D8=>% 2a%ooا=/fa"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">o% 2a%ooا=/fa=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwjCq83zxtXZAhUHPRQKHTrJBDAQFgiYATAL&url9https://www.aparat,com/v/L583e/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE_%D8%B3%D9%86%DA%AF_%7C_8%B1%D51522_%7C_8%B1%D51577&usg=AOvVaw1V0depYBSgQyTpFGrvEnr8" target=_self %7%D8=> ی„…9pc%%D9ی 9س2a%ooاه=/fa"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);"> ی„…9pc%%D9ی 9س2a%ooاه=/fa=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir target=_self %7%D8=>9س2a%ا=/fa/iitl;"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">9س2a%ا=/fa/iitl;=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjY_Yb25tXZAhVD0xQKHcRiBOo4HhAWCDMwAg&url9http://sنr hrop,ir/fa/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF.html&usg=AOvVaw0tLD8R6Ux9ThVkfndVwiVN" target=_self %7%D8=>9س2a%ooاه=/fa"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">9س2a%ooاه=/fa=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjY_Yb25tXZAhVD0xQKHcRiBOo4HhAWCFQwBg&url9http://sA%Apars,ir/&usg=AOvVaw1-eBgodPLvX6veVcXrk-Y6" target=_self %7%D8=>9س2a%ooاه=/fa."%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">9س2a%ooاه=/fa.=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjY_Yb25tXZAhVD0xQKHcRiBOo4HhAWCFwwBw&url9http://sنr hrp,com/&usg=AOvVaw034R3MfdHKL_ZysNq35k_9" target=_self %7%D8=>9س2a%ooا%ڱ%ینق"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">9س2a%ooا%ڱ%ینق=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjRmpeE6NXZAhUKbhQKHcYtA2c4KBAWCEIwBA&url9https://www.instagram,com/p/BdvJ0idFTX9/&usg=AOvVaw0I9fKD3D2qHsYppVfxMvmD" target=_self %7%D8=Instagram:%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">Instagram:=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjRmpeE6NXZAhUKbhQKHcYtA2c4KBAWCF8wCA&url9http://ston1shrp,ir/fa/products/grنite-sA%Ae/523-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1.html&usg=AOvVaw1k-8vDSycUtG5ZEWv0KlEx" target=_self %7%D8=>9س2a%ooاه=/fa/De9س2a%ooاه=/fa/De=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwizw_rZ6NXZAhVFPxQKHVUaDg44MhAWCF4wBw&url9http://sنr hrp,ir/fa/compon1-%/cont1-%3articD8/91-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86/524-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1?Itemid=437&usg=AOvVaw1IZudTCpYPqPfqWrqHqYn8" target=_self %7%D8=>ر شو./%ن 139.Bماین. itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%D"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">9ر شو./%ن 139.Bماین. itl;ی†Fl>)l 2a%ooاه=/fa/F%D=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2rbOV6dXZAhUJ1xQKHS0MAMc4PBAWCCYwAA&url9http://sنr hrp,ir/&usg=AOvVaw2ggQ_U7YejyMpB3I1ojhsl" target=_self %7%D8=> ی„…9c%%D9ی 9س2a%ooا%ڱ%ینق)l>ه=/fa"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);"> ی„…9c%%D9ی 9س2a%ooا%ڱ%ینق)l>ه=/fa=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2rbOV6dXZAhUJ1xQKHS0MAMc4PBAWCC8wAQ&url9https://sA%Asangdehghanfir/&usg=AOvVaw1LNBtxg-FyVsGLqQVtOqB4" target=_self %7%D8=>9س2a%ا=/fa/iص; سa%"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">9س2a%ا=/fa/iص; سa%=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwi2rbOV6dXZAhUJ1xQKHS0MAMc4PBAWCDYwAg&url9http://dehghansA%Asang,ir/fa/archive/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF&usg=AOvVaw0BdqqGU9fb-3cD-OfaesDf" target=_self %7%D8=>iحو)lDشی 9p) 2a%ooاه=/fa"%span8-%D8%AFcolor: rgb(75, 88, 93);">iحو)lDشی 9p) 2a%ooاه=/fa=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjui7HU6tXZAhVE1xQKHTQEBcg4ZBAWCFgwBw&url9http://dehghansA%Asang,ir/fa/archive/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF&usg=AOvVaw0BdqqGU9fb-3cD-OfaesDf" target=_self %7%D8=dehghansA%Asang,ir>dehghansA%Asang,ir=/a>  |  a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwim-riI69XZAhUKWBQKHWmnBSIQFghlMAg&url9https://sA%Asang,ir/fa/&usg=AOvVaw0bSKIkt--0Hs7lq3xsyxOB" target=_self %7%D8=>cاسp) 2a%ooاهoا8C%D8"%cاسp) 2a%ooاهoا8C%D8=/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=22&ved=0ahUKEwjYqbXL69XZAhUGVRQKHWK7DvU4FBC3AggtMAE&url9https://www.aparat,com/v/v5LQF/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%BE_%D8%B3%D9%86%DA%AF%7C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE_%D8%B3%D9%86%DA%AF%7C%E2%9D%BA%E2%9D%BA%288%B1%D51577%29%2C%288%B1%D51522%29&usg=AOvVaw154AmEECkDEWygPRH7XV_K" target=_self %7%D8=>س2a%ا=/fa| 9p) 2a%ooاه=/fa|">9س2a%ا=/fa| 9p) 2a%ooاه=/fa|=/a>a B3%D9http://www.pokeghorveh,ir target=_self %7%D8=>%7a%)itl01C%"%/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=25&ved=0ahUKEwjYqbXL69XZAhUGVRQKHWK7DvU4FBC3Agg2MAQ&url9https://www.aparat,com/v/K6exf/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D9%86%D9%85%D8%A7_8%B1%D51522&usg=AOvVaw2C1yU7TfKURQxCTKwyuIHY" target=_self %7%D8=>c%%D9 9p) 2a%ooا8%01=/fa/iitl;"%c%%D9 9p) 2a%ooا8%01=/fa/iitl;/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=28&ved=0ahUKEwjYqbXL69XZAhUGVRQKHWK7DvU4FBC3AghEMAc&url9https://www.aparat,com/v/9CGKj/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE_%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7%DB%B5%DB%B1%DB%B5%DB%B7%DB%B7-%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7%DB%B5%DB%B1%DB%B5%DB%B7%DB%B7&usg=AOvVaw1U6SmSjguOhiUvtBDlRJN9" target=_self %7%D8=>9c%%D9 9p) 2a%ooا8%01=/fa/iitl;"%c%%D9 9p) 2a%ooا8%01=/fa/iitl;/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=38&ved=0ahUKEwiHtoWa7NXZAhUKXhQKHbQsCA84HhAWCEgwBw&url9http://sA%Aston1fir/&usg=AOvVaw1cBMR4ke26NGcBd8_rMy_a" target=_self %7%D8=>9شی)p) 2a%ooاهoا8C%D8| p) 2a%ooا8%AAC%"%9شی)p) 2a%ooاهoا8C%D8| p) 2a%ooا8%AAC%/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=62&ved=0ahUKEwjt4s7z7NXZAhUHvxQKHVAjDNY4PBC3AgguMAE&url9https://www.youtube,com/watch?v=0TjvXMYKC4A&usg=AOvVaw20r1dVn-nXpOuDh0zB2ccx" target=_self %7%D8=youtube,com>youtube,com/a> | a B3%D9"https://www.google,com/url?sa=t&rct=j&q=&e->6s&source=web&cd=82&ved=0ahUKEwiS8e6U7dXZAhXMbxQKHW_NCjA4UBAWCC4wAQ&url9http://sنr hrop,ir/fa/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B3%D9%86%DA%AF.html&usg=AOvVaw0tLD8R6Ux9ThVkfndVwiVN" target=_self %7%D8=>9 | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.sنr hrp,ir target=_self %7%D8=sنr hrp,ir>sنr hrp,ir/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.sنr hrrp,ir target=_self %7%D8=sنr hrrp,ir>sنr hrrp,ir/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.dehghansA%Asang,ir target=_self %7%D8=dehghansA%Asang,ir>dehghansA%Asang,ir=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.dehghansA%Asang,ir target=_self %7%D8=dehghansA%Asang,ir>dehghansA%Asang,ir=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.sA%Aseramic,ir target=_self %7%D8=sA%Aseramic,ir>sA%Aseramic,ir=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.sA%Asangdehghanfir target=_self %7%D8=sA%Asangdehghanfir>sA%Asangdehghanfir=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.sA%Asangfir target=_self %7%D8=sA%Asangfir>sA%Asangfir=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.sA%Apars,ir target=_self %7%D8=sA%Apars,ir>sA%Apars,ir=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.sA%Amohkamkar,ir target=_self %7%D8=sA%Amohkamkar,ir>sA%Amohkamkar,ir=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.sنr hrp,com target=_self %7%D8=sنr hrp,com>sنr hrp,com/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.dehghansA%Asang,ir target=_self %7%D8=dehghansA%Asang,ir>dehghansA%Asang,ir=/a> | a B3%D9http://www.sنr hrp,ir/www.dehghansA%Asang,ir target=_self %7%D8=dehghansA%Asang,ir>dehghansA%Asang,ir=/a> |=/blockquote%=/blockquote%

 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%oo=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa %ooاسرا=/pan>=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa ده =/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa د%DBit =/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa بl; ه=م=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa د%DBiitl;=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa iگ۱س=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa iلق=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa iBسoا8يD8=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa 9زگ۱ق=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa iitl;يهاخمین=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/fa=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9س2a%ooاه=/faBiitl;=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #BB4302;">9cاسp) 2a%ooاه=/fa=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9جDشيp) 2a%ooاه=/fa=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9 2a%ooا٨†Fيه=/fa=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9 2a%ooا8هگ۱ه=/fa بcا=ل)=مD4رcوپ ي 90=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9 2a%ooاه=/fa iلD8=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%9 2a%ooاiڴ=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%iحو)l2a%ooاه=/fa 9%ooاسرا=/pan>=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%وليvl 2a%ooاه=/fa=/pan>=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%صاسيvl 2a%ooاه=/fa=/pan>=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%l 2a%ooا٬Fيv=/fa=/pan>=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%l 2a%ooاه=/faBiitl;٬Fي=/pan>=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%زئيl/Bl 2a%ooاه=/fa=/pan>=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%ز=يl/Bl 2a%ooاه=/faBiitl;=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #BB4302;">ز=يl/Bl 2a%ooاه=/fa=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #BB4302;">l 2a%ooاه=/fa Dي%ت=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #BB4302;">چ%بBl 2a%ooاه=/fa=/a>=br>=/li>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #BB4302;">چ=/faD8pl 2a%ooاه=/fa=/a>=br>=/li>=p>=p%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: #000000; font-siz: 8px; font-family: Arial;"%pan>=p>=p%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: #000000; font-siz: 8px; font-family: Arial;"%pan>=p>=p%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: #000000; font-siz: 8px; font-family: Arial;"%pan>=p>=p%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: #000000; font-siz: 8px; font-family: Arial;"%pan>=p>=p%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: #000000; font-siz: 8px; font-family: Arial;"%pan>=p>=p%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: #000000; font-siz: 8px; font-family: Arial;"%pan>=p>=p%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: #000000; font-siz: 8px; font-family: Arial;"%pan>=p>=p%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: #000000; font-siz: 8px; font-family: Arial;"%pan>=p>=p%pan>width=165 t-fami=165 ak/9>"86%D8%Aart-lfamibox8->6هر%IMG_20170630_030532_301,"p1%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.arouco,ir/8-%D8%AFcolor: #132734; %D8%Bdecoratio9%Bnone;"%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: #000000;"%pan>=a>=span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%br>=/p%/div>a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l 2a%ooاه=/fa ق=مت=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l 2a%ooاه=/fa D8%AADي=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l 2a%ooاه=/fa De=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">Fي)l2a%ooاه=/fa=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l2a%ooاه=/fa/%tl 1tlDي%=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l2a%ooاه=/fa/%tlcاي=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l2a%ooامD8%Aalي2a%ه=/fa=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">itlalي)l2a%ooاه=/fa=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l2a%ooاitl;يه=/fa=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">lك%ooاك%01=/fa/iitl;/pan>=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">cاسp) 2a%ooاه=/fa/iitl;/pan>=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">%ن 139vcاسp) 2a%ooاه=/fa/iژoا8يD8=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;"> 1391ي)l2a%ooاه=/fa=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;"> 1391ي)l2a%ooاه=/fa/iitl;/pan>=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l2a%ooاٯڱ%ینق)ي=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l2a%ooاٯڱ%ینق)يه=/fa=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l2a%ooاز01=/fa pan>=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l2a%ooاز01=/fa/iitl; pan>=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">F%تD4رc)l 2a%ooاٲp=/fa=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l 2a%اitl;=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l 2a%ooا٢جDitl;=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l 2a%ooاه=/fa/د%DBiitl;=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l 2a%ooاه=/fa/iitl;٬Fي=/pan>=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">ز=يl/Bl 2a%ooاiitl;=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l 2a%ooاه=/fa/iitl;Dي%ت=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">F%يلBl 2a%ooاiitl;=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">c%%D9)l2a%ooاه=/fa pan>=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: rgb(134, 4, 88);">9c%%D9)lتفlc)l)l2a%oopan>=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">lDي%vl 2a%ooاه=/fa=/pan>=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l 2a%ooاF%DBس=/fa/D8%AADي=/a>=br>
 • a data-mce-t3%D9http://www.sنr hrp,com/ B3%D9http://www.sنr hrp,com/ rel=a"> nate%span8-%D8%AFcolor: #860458;">l 2a%ooاF%DBس=/fa=/a>=br>
 • width=165 t-fami=165 ak/9>"86%D8%Aart-lfamibox8->6هر%IMG_20170630_030602_544,"p1%span8-%D8%AFcolor: rgb(41, 38, 44); line-t-fami: 15px;">=br>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: rgb(0, 0, 0);">9cوک1٨cD8%">=/a>=pan>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: rgb(0, 0, 0);">=pan>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: rgb(0, 0, 0);">=pan>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: rgb(0, 0, 0);"> ;" %7%D8=>9cوک%بک1٨cD8% رض%oo">=/a>=pan>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgba(23, 23, 23, 0.976563) 0px 0px 6px; color: rgb(0, 0, 0);">=/a>=pan>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.mozaeic,ir/ %7%D8=>sنr hrp,comvlف1ن"8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%pan>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.mozaiec,com/ %7%D8=>sنr hrp,com8يب%يزد"8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%pan>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.mozaiec,ir/ %7%D8=>ق=مت8%%D9ييک"8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.mozayek,ir/ %7%D8=>8%%D9ييک حيlي iBDe=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=/a>=/p>=p%span8-%D8%AFfont-siz: 11px;"%a B3%D9http://www.xn--mgbv0dm10cxga,com/ %7%D8=sنr hrp,com8-%D8%AFcolor: rgb(19, 39, 52); %D8%Bdecoratio9%Bnone;">=span8-%D8%AF%D8%Bshadow: rgb(23, 23, 23) 0px 0px 6px;">=/pan>=/a>=/p>=/div>

  =h38-%D8%AF%D8%B1-%D9%Brfami;"%/h3%